1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy trenażera do nauki pomiaru ciśnienia wraz z aplikacją ewaluacyjną oraz trenażera do nauki iniekcji dożylnej z automatycznym przepływem krwi (z dłonią) dla Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa UJ CM ul. Michałowskiego 12, 31-126 Kraków, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

» Notice description

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy trenażera do nauki pomiaru ciśnienia wraz z aplikacją ewaluacyjną oraz trenażera do nauki iniekcji dożylnej z automatycznym przepływem krwi (z dłonią) dla Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa UJ CM ul. Michałowskiego 12, 31-126 Kraków, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
1.1 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie, ustawienie, instalację i uruchomienie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części przedmiotu zamówienia.
1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe urządzenia, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 roku, według poniższego ogólnego wykazu rodzajów i ilości urządzeń składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części przedmiotu zamówienia:
1.2.1 Część 1 przedmiotu zamówienia – Trenażer do nauki pomiaru ciśnienia wraz z aplikacją ewaluacyjną - 1 szt.
1.2.2 Część 2 przedmiotu zamówienia – Trenażer do nauki iniekcji dożylnej z automatycznym przepływem krwi (z dłonią) - 1 szt.
1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, oraz dodatkowo punktowane zawierają Załączniki A, B, do Formularza oferty stanowiące integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
1.4 Wykonawca zapewni bezpieczne opakowanie przedmiotu zamówienia zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych, przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.
1.5 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.
1.6 Dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Użytkownika tj. Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa UJ CM ul. Michałowskiego 12, 31-126 Kraków.
1.7 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy
z wyprzedzeniem minimum 2 (dwóch) dni roboczych. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy UJ CM wówczas wyznaczony termin dostawy będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy.
1.8 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części składających się na przedmiot zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
1.1 1.9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części przedmiotu zamówienia.
1.10 Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 155), potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności) w odniesieniu od jednej do dwóch części przedmiotu zamówienia.
1.10 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia:
1.10.1 Dostawę wraz z transportem na koszt Wykonawcy, przy czym dostawa odbędzie się do pomieszczeń wskazanych przez Użytkownika w godzinach wskazanych w pkt. 3) 1.6 SIWZ pod adres: Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa UJ CM ul. Michałowskiego 12, 31-126 Kraków, oraz sprawdzenie kompletności dostawy i podpisanie w obecności pracownika Zamawiającego protokołu dostawy przedmiotu zamówienia.
1.10.2 Wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia.
1.10.3 Dostarczenie wraz z dostawą przedmiotu zamówienia instrukcji obsługi do wszystkich elementów przedmiotu zamówienia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej,
1.10.4 Dostarczenie wraz z dostawą przedmiotu zamówienia karty gwarancyjnej zgodnej z zapisami umowy, w języku polskim w wersji papierowej,
1.10.5 Udzielenie minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości dla części 1 oraz 2 przedmiotu zamówienia licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia * warunek dodatkowo punktowany.
1.10.6 Świadczenie serwisu gwarancyjnego realizowanego przez producenta lub autoryzowany serwis producenta/ów w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia. Czas reakcji serwisu do 72 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia (przesłanego np. faxem lub mailem) od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w tych terminach i godzinach oraz każdorazowo potwierdzić przyjęcie zgłoszenia. W razie niemożności usunięcia wady/usterki w tym terminie, zdiagnozowanie usterki przez pracownika serwisu. Czas naprawy w okresie gwarancyjnym w terminie do 21 dni roboczych od chwili pisemnego zgłoszenia wady (przesłanego np. faxem lub mailem) od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w tych terminach i godzinach oraz każdorazowo potwierdzić przyjęcie zgłoszenia.
1.10.7 W przypadku gdy termin naprawy się wydłuży Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż zamawiany na koszt Wykonawcy. W okresie gwarancyjnym wszystkie koszty związane z naprawą, wysyłką, uruchomieniem sprzętu zastępczego ponosi Wykonawca.
1.10.8 Świadczenie przeglądów gwarancyjnych, konserwacji i kalibracji w miejscu użytkowania, minimum 1 (jeden) w każdym rozpoczętym roku gwarancji, o ile producent nie wymaga częściej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym ostatni musi być przeprowadzony na 2 m-ce przed końcem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
1.10.9 Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa musi być zrealizowana w terminie do 56 dni kalendarzowych liczonych od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy.
2.1. Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca będzie doręczał faktury do Zamawiającego zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w Formularzu oferty, przy uwzględnieniu możliwości zmiany wynikającej z treści wzoru umowy będącego integralną częścią SIWZ.
3.1 W przypadku zmiany formy doręczania faktury w stosunku do treści oświadczeń złożonych w ofercie przetargowej Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego (przesłanej pisemnie, faxem lub e-mailem) w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed doręczeniem faktury.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia konfiguracje, parametry techniczne i funkcjonalne oraz warunki wymagane określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same konfiguracje, parametry techniczne i funkcjonalne oraz warunki wymagane na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy przedstawiające konfiguracje, parametry techniczne i funkcjonalne oraz warunki pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy oferowanego produktu oraz szczegółowego opisu jego konfiguracji, parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz warunków (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.).
5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny i funkcjonalny, odpowiednio do wzoru stanowiącego Załączniki A i/lub B do Formularza oferty, pozwalającego na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów i wyposażenia oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ. W razie wątpliwości, co do zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz do wyjaśnień Wykonawcy w toku postępowania, Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - przedmiot zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, może żądać kart katalogowych lub wydruków ze stron internetowych lub innych dokumentów lub oświadczeń producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada realizację zamówienia przy udziale podwykonawców do oferty powinien być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znani na etapie składania ofert.
7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści.
8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 34150000-3 Symulatory.
10. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
11. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.dzp.cm-uj.krakow.pl .

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.06.2020 | 10:00


» Location

Św. Anny 12
Kraków 31-008
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Św. Anny 12
Kraków 31-008
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in