Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gielniów

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gielniów.
1.2. Transport zebranych odpadów komunalnych.
1.3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powinno być wykonywane w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z:
 ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późń. zm.)
 przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późń. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do niej,
 zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22.01.2019 w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024
 postanowieniami uchwały Nr XXIII/50/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 14 listopad 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gielniów
1.4. Odbioru i zagospodarowania zebranych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w cyklu 2 razy w roku w terminie ustalonym przez Zamawiającego,
1.5. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) i worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz dostarczanie nowych worków przy odbiorze odpadów w miarę potrzeb mieszkańców (ilość worków będzie równa ilości odebranych worków z odpadami),
1.6. Przygotowania i dystrybucji harmonogramu odbioru odpadów wraz z informacją dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące kategorie odpadów komunalnych:
a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01),
b) Selektywnie zebrane odpady komunalne (kody odpadów: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07),
c) Odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07),
d) Wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody odpadów: 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36),
e) Popiół i żużel (kod odpadu 10 01 01),
f) Odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
g) Przeterminowane leki (kod odpadu 20 01 32)
h) Zużyte opony (kod odpadu 16 01 03)
i) Odpady budowlano – remontowe (17 01 01, 17 01 07, 17 09 04)

Odpady wymienione w pkt 3.2. litera e); f); g);h); i) będą odbierane w PSZOK-u, z zastrzeżeniem, że odpady z ppkt e) tj. popiół i żużel będą odbierane od mieszkańców w systemie „u źródła” dwa razy w roku.

3. Rodzaj i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

Na terenie gminy Gielniów występuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Obowiązywać będzie system mieszany workowo – pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych.
Właściciel nieruchomości umożliwi odbiór zgromadzonych odpadów w dniach (poniedziałek –piątek) określonych w harmonogramie wywozu odpadów poprzez wystawienie worków lub pojemników na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem zamkniętej nieruchomości lub udostępnieni w altance śmieciowej z wejściem od strony ulicy, w godzinach od 7.00 do 18.00. Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie – raz na 2 miesiące z zastrzeżeniem, że w okresie letnim tj. w miesiącach czerwiec – wrzesień 1 raz w miesiącu kalendarzowym zgodnie z harmonogramem.

3.1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01)
Zmieszane odpady komunalne odbierane będą w systemie pojemnikowym (pojemniki o poj.120l) , które dostarczy Wykonawca.
Właściciel nieruchomości umożliwi odbiór zgromadzonych odpadów w dniach określonych w harmonogramie wywozu odpadów poprzez wystawienie worków na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem zamkniętej nieruchomości lub udostępnieni w altance śmieciowej z wejściem od strony ulicy, w godzinach od 7.00 do 18.00.
Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów niesegregowanych (zmieszanych)
– raz w miesiącu z zastrzeżeniem, że w okresie letnim tj. od kwietnia do października - raz na 2 tygodnie zgodnie z harmonogramem. Odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane będą w worki koloru czarnego z logo Wykonawcy oraz z napisem
„Odpady zmieszane”.

3.2. Selektywnie zebrane odpady komunalne (kody odpadów: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07)
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie gminy Gielniów będzie się odbywać w systemie workowym (worki o pojemności 120 l). Wykonawca dostarczy worki na odpady segregowane oznaczone odpowiednimi kolorami oraz oznaczeniem frakcji odpadów oraz logo Wykonawcy.

Wprowadza się pojemniki i worki na następujące frakcje odpadów:
a) worek o pojemności 120l koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier”, przeznaczony na odpady papieru, w tym tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury.
b) worek o pojemności 120l, koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”, przeznaczony na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła.
c) worek o pojemności 120l koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne” przeznaczony na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.
d) worek o pojemności 120l koloru brązowego oznaczone napisem „Bio” przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
Właściciel nieruchomości umożliwi odbiór zgromadzonych odpadów w dniach określonych w harmonogramie wywozu odpadów poprzez wystawienie worków na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem zamkniętej nieruchomości lub udostępnieni w altance śmieciowej z wejściem od strony ulicy, w godzinach od 7.00 do 18.00.
Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – raz na 2 miesiące z zastrzeżeniem, że w okresie letnim tj. w miesiącach czerwiec – wrzesień odbiór nastąpi 1 raz w miesiącu kalendarzowym ( zgodnie z harmonogramem).

3.3. Odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody odpadów: 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36)
Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach tzw. wystawka.
Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę – 3 raz w okresie obowiązywania umowy zamówienia w systemie „u źródła” (raz na wiosnę i raz na jesieni).
W pozostałym okresie mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

3.4. W okresie między wystawkami w wyznaczonym terminie mieszkańcy mają możliwość własnym transportem dowieźć odpady segregowane (selektywnie zebrane tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier) do pojemnika lub kontenera ustawionego w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie oczyszczalni ścieków w Gielniowie
a) Wykonawca jest obowiązany odbierać odpady zgromadzone w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego w ciągu 48 godzin.
b) PSZOK będzie umożliwiał odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, a w szczególności: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów wykonywanych we własnym zakresie, odpady zielone; odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, odpady niebezpieczne (np.: przeterminowane lekarstwa, świetlówki, opakowania po farbach i lakierach) oraz popiół i żużel.
PSZOK umożliwia tylko i wyłącznie zbieranie odpadów stanowiących odpady komunalne, pochodzące z gospodarstw domowych.
c) PSZOK zostanie wyposażony w pojemniki lub kontenery będące własnością Wykonawcy. Zostaną one w sposób jednoznaczny oznakowane, na jaką frakcje odpadów komunalnych są przeznaczone. Dodatkowo Wykonawca dostarczy 3 sztuki pojemników na odpady niebezpieczne, odpowiednio oznakowane.
d) Odbieranie odpadów komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych zbieranych na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Gielniów odbywać się będzie w pojemnikach lub workach.


Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości i ich transport do RIPOK Wykonawca powinien realizować według harmonogramu ustalonego wcześniej z Zamawiającym.

4. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem zamówienia:
4.1. Dostarczenie pojemników i worków na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, kompletu worków do selektywnej zbiórki odpadów, worków na odpady komunalne ulegające biodegradacji (odpady zielone), worków na popiół oraz dostarczenie nowych worków przy odbiorze odpadów w miarę potrzeb mieszkańców (ilość worków będzie równa ilości odebranych worków z odpadami),
4.2. Przygotowanie (w formie papierowej i elektronicznej) harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na wszystkie miesiące trwania umowy, który zawierać będzie elementy edukacji ekologicznej, tj. informację dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów.
4.3. Wykonawca jest zobowiązany do informowania mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. Wykonawca sporządzi harmonogram odbioru, który Zamawiający opublikuje na stronie internetowej a Wykonawca w formie kalendarza będzie zobowiązany przekazać właścicielom nieruchomości. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na wszystkie miesiące trwania umowy Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości. Wykonawca przygotuje i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu w wersji elektronicznej harmonogram odbioru odpadów obejmujący cały okres świadczenia usług tj.01.07.2020r. - 31.12.2021r. w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Harmonogram winien być opracowany w oparciu o częstotliwości odbioru odpadów określone w pkt 3. Zamawiający zatwierdzi harmonogram lub przedstawi uwagi do niego w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wprowadzi poprawki oraz przedstawi harmonogram do ponownej akceptacji.
4.5. Wykonawca odpowiada za dostarczenie harmonogramu mieszkańcom w wersji papierowej, a także poinformowanie mieszkańców o zaistniałej zmianie przez przekazanie informacji w wersji papierowej do każdego gospodarstwa domowego.
4.6. Dostarczenie do siedziby Zamawiającego rezerwy worków po 30 szt. dla każdego rodzaju odpadu.
4.7. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzupełniania rezerwy worków do ilości wskazanej powyżej po zgłoszeniu przez Zamawiającego przez e-mail, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.

5. Obowiązki Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia:
5.1. Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza,
5.2. Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.),
5.3. Gospodarowanie odebranymi odpadami komunalnymi w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późń. zm.),
5.4. Dostarczenie właścicielowi nieruchomości, w dniu odbioru odpadów tyle worków ile odebrał z zachowaniem podziału na frakcje i właściwej kolorystyki.

6. Ogólne informacje o zasadach i wymaganiach przy wykonywaniu usługi:
6.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich obowiązków opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia,
6.2. Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, który musi być w dyspozycji Wykonawcy. Pojazdy winny być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi oraz numerem telefonu przedsiębiorcy,
6.3. Wszystkie pojazdy, którymi Wykonawca świadczył będzie usługę, muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, umożliwiających weryfikację tych danych. Dane winny być przechowywane w siedzibie Wykonawcy przez okres 5 lat od daty ich zapisania,
6.4. Wykonawca powinien posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz udostępnić je na każde żądanie Zamawiającego,
6.5. Wykonawca w trakcie realizacji usług odbioru odpadów komunalnych realizowanych na rzecz Zamawiającego nie może jednocześnie odbierać odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (np. powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej), które nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami,
6.6. Wykonawca ma obowiązek odbierania zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych przez mieszkańców z dostarczonych pojemników przez Wykonawcę jak również z pojemnikach będących własnością właściciela nieruchomości, jeżeli spełniają odpowiednie normy i umożliwiają odbiór odpadów sprzętem, którym dysponuje Wykonawca.
6.7. Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów selektywnie gromadzonych w workach będących własnością właścicieli nieruchomości (niezależnie od koloru worka), jeżeli umożliwiają identyfikację rodzaju zgromadzonego odpadów.
6.8. Wykonawca jest zobowiązany do zebrania wszystkich odpadów leżących obok pojemników lub worków, które zanieczyściły miejsce odbioru odpadów w trakcie realizacji usługi przez Wykonawcę (np. odpady rozrzucone przez zwierzęta, itp.),
6.9. Wykonawca będzie chronił dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.),
6.10. Odpady należy odbierać specjalistycznym sprzętem – dla odpadów zmieszanych należy stosować samochód z zabudową kompaktującą, a dla odpadów selektywnie zbieranych samochody z zabudową kompaktującą lub skrzyniową,
6.11. Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady komunalne zmieszane w każdej ilości, z nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, umieszczone w workach lub pojemnikach oraz każdą ilość odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w workach lub pojemnikach.
6.12. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacja przedmiotu zamówienia.
6.13. Informowanie Zamawiającego o nieruchomościach, na których powstają odpady, a które nie są ujęte w systemie.
6.14. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie instalacji, w szczególności regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych do których będzie przekazywał odebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
6.15. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub droga elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązywaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację umożliwiającą identyfikacje nieruchomości i zdjęcie fotograficzne oraz protokół z zaistnienia zdarzenia podpisany przez osobę, która stwierdziła zaistnienie takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. W przypadku braku oznakowania posesji i niemożliwości ustalenia właściciela odpadów w inny sposób, np. u sołtysa, należy skontaktować się z Zamawiającym.

7. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do:
7.1. Odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego, a w szczególności do:
7.1.1. zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników (kontenerów, worków) w trakcie załadunku a także zabezpieczenie odpadów przed ich wysypaniem w trakcie transportu,
7.1.2. natychmiastowego uprzątnięcia odpadów, w przypadku ich wysypania oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itp.).
7.2. Terminowego odbioru i zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy odpady nie zostały odebrane w wymaganym dniu, Wykonawca jest zobowiązany odebrać odpady niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji od Zamawiającego, lecz nie później niż w dniu następnym. Reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną bądź przekazywane telefonicznie.
7.3. Prowadzenia i przedkładania Zamawiającemu wymaganej dokumentacji,
7.4. Zapoznania się w terenie szczegółowo z trasą i miejscami odbioru odpadów,
7.5. Świadczenia usług w sposób ograniczający do minimum niedogodności dla mieszkańców oraz utrudnienia w ruchu drogowym,
7.6. Bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
7.7. Realizowania usługi odbioru odpadów niezależnie od szczególnych uwarunkowań związanych z obsługiwaną nieruchomością, w tym również w sytuacji utrudnionego lub ograniczonego dojazdu, czy też dostępu do nieruchomości i położonych na niej pojemników czy worków oraz sposobu załadunku innego niż boczny lub tylny.

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
8.1. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.),
8.2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.),
8.3. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1145 z późn. zm.),
8.4. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 110 z późn. zm.),
8.5. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z późń. zm.),
8.6. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122),
8.7. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów ( Dz. U. z 2016r., poz. 1742),
8.8. Obowiązującego w trakcie realizacji zamówienia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gielniów,
8.9. Planem Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego.

9. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego wymaganego do realizacji zamówienia.

9.1. Urządzenia do gromadzenia odpadów:
a) Charakterystyka pojemników:
- typowe pojemniki z tworzywa sztucznego o poj. 120l.
b) Charakterystyka worków do zbiórki odpadów:
- pojemność – 120 dm³,
- materiał – folia polietylenowa LDPE,
- grubość – co najmniej 60 mikronów,
- nadruk określający frakcję odpadów, logo Wykonawcy
Worki powinny zapewnić zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania.

9.2 Sprzęt techniczny:
 dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
 dwa pojazdy przystosowane do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
 jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

9.3.1 Szczegółowe wymagania dla pojazdów oraz bazy magazynowo
-transportowej:
a) Wymogi dotyczące pojazdów:
- pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą, adresem przedsiębiorcy i numerem jego telefonu.
- pojazdy powinny być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego,

9.3.2. Wymogi dotyczące bazy magazynowo-transportowej:
- Wykonawca jest zobowiązany dysponować bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy Gielniów lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Gielniów,
- przez cały okres świadczenia usług baza magazynowo-transportowa musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

10. Monitoring i komunikacja
10.1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do systemu monitoringu GPS w celu monitorowania pojazdów używanych do realizacji przedmiotu zamówienia.
10.2. Zamawiający ma prawo w dowolnym dniu i dowolnej godzinie kontroli i/lub audytu sposobu, częstotliwości i jakości wykonywanych usług związanych z realizacją niniejszego zamówienia, w tym również pojazdów Wykonawcy. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca skieruje swojego przedstawiciela do udziału w kontroli realizacji zamówienia.

11. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.
11.1. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.). Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 26 lipca 2018r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków.
11.2. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający.
11.3. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu wraz z fakturą raportu miesięcznego (wg załącznika nr 7 do niniejszego SIWZ), który jest podstawą do wypłaty należności za świadczone usługi.
11.4. Raport miesięczny powinien zawierać:
11.4.1. Łączną masę poszczególnych odpadów komunalnych (w zależności od frakcji) odebraną od mieszkańców gminy, wyrażoną w Mg wraz ze sposobem zagospodarowania odpadów komunalnych oraz instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne,
11.4.2. Liczbę nieruchomości, z których zostały odebrane odpady komunalne w ramach realizacji umowy,
11.4.3. Datę sporządzenia i czytelny podpis pracownika sporządzającego i zatwierdzającego raport.

Do wyżej wymienionego raportu miesięcznego Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dowodów
dostarczonych odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, tj. karty
przekazania odpadów oraz dokumenty potwierdzające recykling i odzysk (w odniesieniu
do papieru, makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i metali).

Zamawiający może odmówić całościowej lub częściowej zapłaty faktury w wypadku nie przedłożenia lub przedłożenia niekompletnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi.

12. Reklamacje
12.1. Reklamacje od mieszkańców przyjmuje i rozpatruje Zamawiający.
12.2. W przypadku reklamacji na nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem lub nie pozostawienie worków: rozpatrzenie reklamacji następuje na podstawie analizy przekazów GPS lub/i kontroli w terenie, ewentualnie na podstawie innych dowodów przedstawionych przez właściciela nieruchomości.
12.3. W przypadku reklamacji na nieuprzątnięcie punktu odbioru po wykonaniu usługi: rozpatrzenie reklamacji następuje na podstawie kontroli w terenie, ewentualnie na podstawie innych dowodów przedstawionych przez właściciela nieruchomości.
12.4. Uzasadnioną reklamację Wykonawca ma obowiązek załatwić w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego drogą elektroniczną. Załatwienie reklamacji należy potwierdzić e-mailem w dniu jej wykonania. Za dzień realizacji reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania potwierdzenia o jej zrealizowaniu.

13. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie

1. Zamawiający zwraca uwagę na stan i szerokość dróg, którymi będą transportowane odpady, a które Wykonawca powinien wziąć pod uwagę:
 drogi krajowe 9,14 km’
 drogi wojewódzkie 4,92 km,
 drogi powiatowe 14,60 km,
 drogi gminne 83,35 km, w tym utwardzonych 54,94 km o szerokości drogi od 2,8 m – 4,5 m

2. Powierzchnia Gminy Gielniów wynosi 79,22 km2. Liczba ludności 4756 – (według stanu na dzień 31.12.2018 rok). W deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych w Urzędzie Gminy ujętych zostało 3779 osób. Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynosząca 977 osoby wynika m.in. przebywania części osób poza miejscem stałego zameldowania.

Lp. Sołectwo Liczba właścicieli nieruchomości, objętych systemem gospodarowania odpadami
(punktów odbioru)
1 Alfredów 1
2 Antoniów 64
3 Bieliny 98
4 Brzezinki 82
5 Bochenka 13
6 Bród 10
7 Drynia 50
8 Huta 6
9 Gielniów 268
10 Gałki 51
11 Goździków 78
12 Góźdź 2
13 Jastrząb 73
14 Kluczowa 1
15 Kotfin 27
16 Lelitek 23
17 Marysin 43
18 Gościniec 29
19 Mechlin 13
20 Rozwady 112
21 Rożek 4
22 Puszcza Rozwadzka 5
23 Snarki 70
24 Sołtysy 38
25 Stoczki 50
26 Wywóz 67
27 Zielonka 21
28 Zygmuntów 27
RAZEM 1326

3. W 2019r. - 1326 gospodarstw domowych i letniskowych zadeklarowało segregację odpadów

4. Masa poszczególnych odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Gielniów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Rodzaj odpadów 2018 2019
Opakowania z papieru i tektury 5,100 Mg 0,827 Mg
Opakowania z tworzyw sztucznych 52,240 Mg 52,640 Mg
Opakowania ze szkła 67,670 Mg 84,540 Mg
Zużyte opony 5,800 Mg 4,080 Mg
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 0,149 Mg 1,414 Mg
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 0,101 Mg 2,343 Mg
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 426,200Mg 491,080 Mg
Odpady wielkogabarytowe 11,660Mg 41, 160 Mg
razem 568,920 Mg 683,392 Mg


14. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę
14.1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia (tj. operatorzy sprzętu, kierowcy, ładowacze). Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.).
14.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 14.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
14.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 14.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenia to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze skazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenia z właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

14.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 14.1. czynności zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 14.1. czynności.
14.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.06.2020 | 10:00


» Location

pl. Wolności 75
Gielniów
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Gielniów
pl. Wolności 75
Gielniów
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in