DOSTAWA CZYŚCIWA BAWEŁNIANEGO JASNEGO I KOLOROWEGO DLA TAURON WYTWARZANIE S. A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA JAWORZNO III, ŁAGISZA

» Notice description

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w rundzie II i prosimy o udzielenie maksymalnego rabatu na dostawę nw. materiałów:
1) 878-704-501-0 CZYŚCIWO KOLOROWE (100% bawełny (trykot) w kawałkach 60x60 cm UWAGA: czyściwo pozbawione wszelkich elementów rysujących /zamki, guziki itp., w opakowaniach 10 lub 20 kg) 200,00 kg
2) 878-704-500-0 CZYŚCIWO BAWEŁNIANE JASNE (100% bawełny (trykot) w kawałkach 60x60 cm UWAGA: czyściwo pozbawione wszelkich elementów rysujących /zamki, guziki itp., w opakowaniach 10 lub 20 kg) 200,00 kg
Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego.
„Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych wymiarach i parametrach technicznych jakie posiada produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż wskazanego przez Zamawiającego produktu oryginalnego oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną.
Adres dostawy: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Jaworzno III ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno (poz. 1 - 200,00 kg, poz. 2 - 100,00 kg;
Adres dostawy: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Łagisza ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin poz. 2 100,00kg.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),
• wymagany dowód dostawy,
ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Kryterium oceny ofert: łączna wartość NETTO za jednostkę miary oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
2. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta.
3.Zastrzezenia Zamawiającego:
3.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
3.3 W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.05.2020 | 14:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Other

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in