Dostawa kompensatorów stalowych DN-500 PN-0,5 KOCIOŁ CFB-260

» Notice description

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w drugiej rundzie RFX z uwzględnieniem maksymalnego upustu cenowego:
(340-725-001-I) KOMPENSATOR STALOWY DN-500 PN-0,5 KOCIOŁ CFB-260, ilość: 4 szt.
Wewnętrzna rura osłonowa kompensatora wykonana z blachy trudnościeralnej gr. min. 5mm.
Producentem firma Famas .

Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkt równoważny.
W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i złożyć w tym celu dwa rodzaje dokumentów:

a) oświadczenie Wykonawcy zawierające oznaczenie produktu oraz potwierdzające, iż oferowany produkt ma takie same wymiary, parametry techniczne, sposób zabudowy, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego oraz zgodne z aktualną wiedzą techniczną.Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych urządzenia. (załącznik nr 2 w zakładce "Dokumenty")

b) opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary) potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty. Na podstawie załączonej dokumentacji Zamawiający oceni spełnienie równoważności produktu.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w walucie EUR, jednakże w takim wypadku, w celu porównania ofert Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości na PLN wg. kursu średniego waluty obcej w NBP z dnia 28.04.2020r(Tabela 082/A/NBP/2020).
W przypadku złożenia oferty w walucie obcej rozliczenie dostawy nastąpi w PLN wg Tabeli A kursów średnich walut obcych NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.

------------------------------------
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie S.A. – TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie,ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno - wg Incoterms 2020.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- okres gwarancji 24 miesiące od daty dostawy,
Wymagane dokumenty wraz z dostawą:
- dowód dostawy,
- świadectwo jakości.
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w Opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3. Przy składaniu oferty prosimy o wpisanie przy pozycji informacji o terminie dostawy liczonym w tygodniach od daty otrzymania zamówienia.
4. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.
6. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta
7.Zastrzeżenia Zamawiającego:
7.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego RFx lub aukcji elektronicznej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.05.2020 | 15:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Cables, wires

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in