Dostawa łańcucha M315-A-200 do podajnika zgrzebłowego B-800

» Notice description

Zapraszamy do kolejnej rundy zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe na dostawę:
Poz.1 (340-721-321-I) ŁAŃCUCH POJEDYNCZY BEZ ZGRZEBEŁ M315-A-200 PODAJNIK ZGRZEBŁ.B-800 – 130 [m].
Informacja dodatkowa.
Łańcuch tulejkowy P-200 w wersji spawanej.
Wykonanie:
- w odcinkach po 5 [mb],
- z spinkami do montażu (luźne blachy-płytki z otworami do montażu zgrzebła).

Dokumentacja:
Przedmiot zamówienia należy wykonać wg jednej z przywołanych dokumentacji niżej wymienionych firm:
a) RAUMASTER OY – nr rysunku. 208941;
b) JANUS Sp. z o.o. – nr rysunku. 2.M315-A-200.36.25.800.HS;
c) P.H.U.W. SOLLO Izabela Smolka – nr rysunku L.800/SOLLO/S/09.00;
d) BMH TECHNOLOGY Sp. z o.o. – nr rysunku: 3011443.
Dostarczone produkty muszą posiadać trwałe oznaczenie umożliwiające identyfikację producenta.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny.

_______________________________________
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego - TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II, ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno wg Incoterms 2020,
- termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- deklaracja dostawcy, że gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- wymagany okres gwarancji - 12 miesięcy od daty zabudowy, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty dostawy.
Dokumenty wymagane wraz z dostawą:
- dowód dostawy,
- świadectwo odbioru wystawione w oryginale przez Producenta,
- świadectwa 3,1 wg PN EN 10204:2006.
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w Opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3. Przy składaniu oferty prosimy o wpisanie przy pozycji informacji o terminie dostawy liczonym w tygodniach od daty otrzymania zamówienia oraz na jaki produkt jest składana oferta.
4. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.
6. Biała lista podatników VAT:
Wykonawca będący czynnym podatnikiem VAT, dla celów rozliczeniowych winien w ofercie wskazać rachunek bankowy, który widnieje na białej liście podatników VAT, o której mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. Jeśli okaże się, po weryfikacji na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka, iż wskazany w ofercie rachunek bankowy nie widnieje na białej liście podatników VAT, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia odpowiednich dokumentów wskazujących na zgłoszenie przedmiotowego rachunku bankowego do Urzędu Skarbowego. Brak udokumentowania powyższego stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
Wykonawcy, którzy nie są podatnikami VAT lub nie są rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej i jednocześnie nie zarejestrowali się jako czynni podatnicy podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, winni przedstawić zaświadczenie z banku w którym jest prowadzony rachunek bankowy wykonawcy.
7.Zastrzeżenia Zamawiającego:
7.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.05.2020 | 12:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Mining machines, equipment and spare parts

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in