Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa, rozbudowa i modernizacja ZUOK w Płoszowie.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pod nazwą „Budowa, rozbudowa i modernizacja ZUOK w Płoszowie.”
Inwestycja będzie realizowana w ramach niniejszego Kontraktu przez Wykonawcę wyłonionego w ramach niniejszego postępowania przetargowego oraz wykonawców wyłonionych dla niżej wymienionych kontraktów na roboty, dostawy oraz usługi:
1) Budowa, rozbudowa i modernizacja ZUOK w Płoszowie - cz. Budowlana Rozbudowa hali sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, PSZOK.
2) Budowa, rozbudowa i modernizacja ZUOK w Płoszowie - cz. Technologiczna Wykonanie , dostawa, montaż maszyn i urządzeń.
3) Modernizacja Instalacji ppoż. w ZUOK Płoszów.
Przedmiotem zamówienia w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu jest zarządzanie procesem inwestycyjnym, realizowanym w ramach ww. kontraktów. Zamówienie w tym zakresie będzie obejmowało w szczególności:
1) organizację,
2) koordynację,
3) nadzór,
4) monitoring, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie wykonania rzeczowego i finansowego,
5) rozliczenia finansowe pośrednie z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Infrastruktura i Środowisko.
6) końcowe rozliczenie finansowe poszczególnych, ww. kontraktów z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Infrastruktura i Środowisko.
7) mediacje i rozjemstwo w sporach,
8) wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP),
9) wykonywanie obowiązków Inżyniera zgodnie z warunkami kontraktów na roboty z projektowaniem FIDIC,
10) wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z późn. zm.),
11) koordynację czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera CZĘŚĆ II – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.05.2020 | 12:00


» Location

ul. Stara Droga 85
Radomsko 97-500
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Stara Droga 85
Radomsko 97-500
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in