Udzielenie Gminie Lidzbark długoterminowego kredytu w wysokości 3.500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowy kredyt złotowy w wysokości 3.500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Szczegółowy przedmiot zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku Nr 6 do SIWZ – Projekt umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do regulowania wysokości i ilości transz stosownie do potrzeb zamawiającego oraz wykorzystania kredytu w niepełnej kwocie bez konsekwencji finansowych ze strony Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, bez podania przyczyn i bez ponoszenia dodatkowych kosztów (w tym opłat i prowizji).

4. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 3.500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość udzielonego kredytu 3.500.000 zł uruchomionego na wniosek w transzach do dnia 15.12.2020 r. przekazywanych na konto bankowe kredytobiorcy – zamawiającego – BS w Działdowie z/s w Lidzbarku 83 8215 0006 2001 0000 0941 0032.
Zamawiającemu przysługuje prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz regulowania wysokości i ilości transz stosownie do potrzeb zamawiającego. Umowa z bankiem będzie podpisana na pełną wielkość kredytu podaną w opisie przedmiotu zamówienia.
Po wyliczeniu ostatecznej wielkości zaciągniętego kredytu zmiana umowy nastąpi w postaci aneksu, w którym zostanie ustalony na nowo harmonogram spłat uwzględniający ostateczną wielkość kredytu. Zmiana harmonogramu nie spowoduje wydłużenia okresu kredytowania tj. nie przekroczy 31.03.2031 r. Zmiana wielkości kredytu nie może pociągać za sobą zmianę warunków oprocentowania oraz dodatkowych opłat.
Na cenę brutto oferty składają się opłaty, odsetki i inne podobne koszty związane z udzieleniem zamawiającemu kredytu bankowego.

5. Karencja
Karencja w spłacie kredytu do dnia 19 marca 2021 r.

6. Warunki spłaty kredytu
Raty udzielonego kredytu płatne po upływie karencji, w następujących terminach i wysokościach:
- do 20.03.2021 r. - 50 000 zł
- do 20.09.2021 r. - 50 000 zł
- do 20.03.2022 r. - 50 000 zł
- do 20.09.2022 r. - 50 000 zł
- do 20.03.2023 r. - 50 000 zł
- do 20.09.2023 r. - 50 000 zł
- do 20.03.2024 r. - 50 000 zł
- do 20.09.2024 r. - 50 000 zł
- do 20.03.2025 r. - 50 000 zł
- do 20.09.2025 r. - 50 000 zł
- do 20.03.2026 r. - 50 000 zł
- do 20.09.2026 r. - 50 000 zł
- do 20.03.2027 r. - 50 000 zł
- do 20.09.2027 r. - 50 000 zł
- do 20.03.2028 r. - 150 000 zł
- do 20.06.2028 r. - 150 000 zł
- do 20.09.2028 r. - 150 000 zł
- do 20.12.2028 r. - 150 000 zł
- do 20.03.2029 r. - 225 000 zł
- do 20.06.2029 r. - 225 000 zł
- do 20.09.2029 r. - 225 000 zł
- do 20.12.2029 r. - 225 000 zł
- do 20.03.2030 r. - 225 000 zł
- do 20.06.2030 r. - 225 000 zł
- do 20.09.2030 r. - 225 000 zł
- do 20.12.2030 r. - 225 000 zł
- do 20.03.2031 r. - 400 000 zł

7. Spłatę odsetek w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu począwszy od momentu uruchomienia transzy kredytu pod warunkiem otrzymania pisemnego zawiadomienia z Banku kwoty odsetek z wyprzedzeniem siedmiodniowym.
Oprocentowanie kredytu ustala się w wysokości odpowiadającej stawce WIBOR 3M na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień podpisania umowy. Przy naliczeniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy Bank jest zobowiązany zastosować stawkę WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy.

8. Wcześniejsza spłata kredytu bez żadnych konsekwencji finansowych dla kredytobiorcy.

9. Możliwość rezygnacji z uruchomienia całości lub części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.

10. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

11. Oprocentowanie zmienne wg stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę banku.
O wysokości oprocentowania oraz o zmianie oprocentowania udzielający kredytu powiadamia kredytobiorcę pisemnie.
Poza kwestiami określonymi w ofercie, wykonawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. W celu złożenia oferty należy przyjąć WIBOR -3M na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia oferty przy założeniu uruchomienia kredytu w transzach
do dnia 1 czerwca – 1 000 000 zł,
do dnia 1 września – 2 500 000 zł,

12. Rozliczenie wyłącznie w walucie polskiej PLN.

13. Bank przedstawia informację o wysokości prognozowanych odsetek od kredytu z rozbiciem na poszczególne lata kredytowania.

14. Kalendarz odsetkowy 365/366 dni.

15. Inne uzgodnienia.

a. Na rachunkach zamawiającego w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne.
b. Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.
c. U zamawiającego nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.
d. U zamawiającego nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne wszczynane na wniosek banków.
e. Zamawiający nie udzielał poręczeń i gwarancji innym podmiotom.
f. Zamawiający nie posiada podpisanych umów o charakterze publiczno-prywatnym.
g. Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań finansowe w bankach oraz wobec ZUS i US . Zamawiający wystąpił o wydanie zaświadczeń.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.05.2020 | 10:00


» Location

Sądowa 21
Lidzbark 13-230
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

Gmina Lidzbark
Sądowa 21
Lidzbark 13-230
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in