Przebudowa ulicy Wąskiej w Koniecpolu

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej ul. Wąskiej w Koniecpolu, w postaci budowy nowej konstrukcji jezdni, chodników, elementów odwodnienia i kablowej linii energetycznej służącej zasilaniu opraw oświetlenia ulicznego oraz montaż urządzeń oznakowania pionowego i poziomego w pasie drogowym, obejmujące dwie następujące części (ZADANIA):
ZADANIE nr 1 – Przebudowa ulicy Wąskiej w Koniecpolu – roboty drogowe
ZADANIE nr 2 – Przebudowa ulicy Wąskiej w Koniecpolu – budowa linii kablowych nn oświetlenia ulicznego
UWAGI (dotyczące obydwu części):
1) W załączniku nr 8 do SIWZ Zamawiający przedstawił dodatkowo przedmiary robót, które są elementem pomocniczym i zamieszczone zostały jedynie w celach informacyjnych do opisu przedmiotu zamówienia. Nie stanowią one podstawy do obliczenia ceny oferty Wykonawcy, którą należy podać w formie ryczałtu.
2) Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej w celu zdobycia szczegółowych informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty i właściwej realizacji robót.
3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu wytyczenia robót i sporządzenia operatów geodezyjnych powykonawczych.
W przypadku przedstawienia w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia materiałów, produktów ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy traktować je jako przykładowe. Zamawiający, dopuszcza oferowanie przez wykonawców materiałów lub produktów równoważnych, tj. materiałów i produktów o takich samych bądź lepszych parametrach jakościowych i użytkowych.

Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Projekt współfinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.05.2020 | 10:00


» Location

ul. Chrząstowska
Koniecpol 42-230
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Koniecpol
ul. Chrząstowska
Koniecpol 42-230
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in