Rozbudowa ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od km 5+900 do km 6+375

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:

Rozbudowa ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od km 5+900 do km 6+375

1. Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy ulicy Pomorskiej w Jaktorowie na odcinku od km 5 + 900 do km 6+375 (od torów PKP w kierunku północnym do odcinka przebudowanego w 2016 roku), w następującym zakresie:
 branża drogowa – przebudowa drogi długości 475,00 mb, na odcinku od km 5+900 do km 6+375, (od torów PKP w kierunku północnym do odcinka przebudowanego w 2016 roku). Wykonawca w ofercie uwzględni następujące warunki wykonania robót drogowych:
a) Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego – zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszyw wapiennych i dolomitowych,
b) Podbudowa zasadnicza, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – zamawiający nie dopuszcza zastosowania do mieszanek mineralno asfaltowych granulatu asfaltowego.
c) Warstwa ścieralna – zamawiający nie dopuszcza zastosowania mieszanki mastyksowo-grysowej z kruszyw wapiennych, dolomitowych, granulatu asfaltowego. Do mieszanki SMA należy stosować kruszywa gabro lub bazaltowe.
d) Beton na ławy pod krawężnik i obrzeże należy wykonać z betonu C12/15 ( B-15 ) – zmiana w stosunku do projektu.
e) Zakres robót obejmuje wykonanie poszerzenia jezdni (wykonanej w 2016) na odcinku 5,5mb od km do 6+380,5 do km 6+375. Szerokość poszerzenia od 0 do 1m i przełożenie chodnika. Roboty zostały ujęte w przedmiarze robót.
 branża telekomunikacyjna – przebudowa na odcinku od km 5+900 do km 6+946,21 mb z wyłączeniem likwidacji istniejącej sieci miedzianej o długości 385 mb i 7 słupów, zabezpieczenia istniejącej sieci miedzianej o długości 224 mb,
 branża wodno-kanalizacyjna: na odcinku od km 5+900 do km 6+375 budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa wodociągu. W 2016 roku budowę kanalizacji deszczowej zakończono wybudowaniem studni D 1/15
 branża gazowa na odcinku od km 5+ 900 do km 6+375
 branża elektroenergetyczna – nie wchodzi w zakres zamówienia (w całości została wykonany w 2016 r).
 przestawianie ogrodzeń, rozbiórki i odtworzenia wiat – nie wchodzą w zakres zamówienia (ogrodzenia przestawiają właściciele działek, wiaty pozostają w gestii Gminy Jaktorów).
Roboty obejmują wykonanie rozbiórki konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów, włączeń w drogi boczne, chodnika, przepustów, usunięcie drzew i krzewów, wykonanie robót ziemnych, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, włączeń w drogi boczne, zjazdów, chodników, utwardzonych poboczy, humusowanie z obsianiem trawą oraz budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolizji branży wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, gazowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Roboty poszczególnych branż należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, protokółem ZUD, decyzją ZRiD, STWiOR.
Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót. Projekt organizacji robót powinien przewidywać wykonanie frezowania nawierzchni, chodników, zjazdów, odwodnienia, poboczy przy utrzymaniu ruchu, natomiast wykonanie konstrukcji jezdni cała jej szerokością. Projekt winien przewidzieć oznakowanie dzienne i nocne (w przypadku dopuszczania do ruchu w nocy). Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania objazdów/przejazdów.
Zakres zamówienia obejmuje również organizację placu budowy, obsługę geodezyjną, inwentaryzację powykonawczą, wykonanie badań i prób, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac oraz wykonanie innych czynności wymaganych technologią. Po zakończeniu robót do obowiązków wykonawcy należy demontaż oznakowania z czasowej organizacji ruchu.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji) określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w dokumentacji przetargowej. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga zgody Zamawiającego. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy.
Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę równoważną, jest wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu na piśmie, że proponowany przez niego produkt lub materiał nie jest gorszej jakości lub nie ma gorszych właściwości niż wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca winien dokonać pisemnego porównania obu produktów, opisanego przez Zamawiającego oraz proponowanego przez siebie. Porównania należy dokonać w taki sposób, aby Zamawiający bez żadnych wątpliwości i w sposób jednoznaczny mógł stwierdzić równoważność proponowanego przez Wykonawcę produktu.
Technologię oraz szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określa załącznik nr 9 do SIWZ będący integralną częścią SIWZ, zawierający:
załącznik nr 9A do SIWZ, w którego skład wchodzą:
Zał 9.A PZT – zmiana do projektu 2020
Zał 9A.1. PB i decyzja ZRiD
Zał 9A.2. Projekty wykonawcze
Zał 9A.3 Geotechnika
Załacznik nr 9B do SIWZ, w którego skład wchodzą:
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), w składzie:
Tom 2.1. Wymagania ogólne, Tom 2.2. Branża drogowa. Uwaga! Specyfikacje Techniczne dla branży drogowej nr 04.04.02, 04.05.01, 04.07.01, 05.03.05 wersja 1, zastępuje się Specyfikacjami Technicznymi dla branży drogowej - wersja 2, Tom 2.4. Branża telekomunikacyjna, Tom 2.5. Branża wod-kan, Tom 2.6. Branża gazowa, Tom 2.7. Gospodarka zielenią, Tom 2.8. Stała organizacja ruchu
Warunki realizacji zamówienia
Roboty wykonać zgodnie z:
a) Dokumentacją projektową
b) STWiOR
c) obowiązującymi normami i przepisami
3. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
a. Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlano – montażowych o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę chyba, że wykonanie tych czynności nie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502, z późn. zm.).
b. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, nie dotyczą wymogu zatrudniania określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia osób do realizacji niniejszego zamówienia. Nie może stanowić spełnienia warunku określonego powyżej samo tylko zatrudnienie ww. osób, które następnie nie będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia.
c. Wykonawca, na żądanie zamawiającego, obowiązany jest udokumentować zatrudnianie osób, o których mowa powyżej. W związku z tym wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób oraz czynności, które były wykonywane przez te osoby w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia.
d. Wykonawca, na żądanie zamawiającego, obowiązany jest przedłożyć dowody zatrudnienia pracowników realizujących zamówienie w formie zanonimizowanych umów o pracę (umowy pozbawione danych osobowych pracowników) lub oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy.
e. Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia ww. osób, w związku z realizacją zamówienia wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wartości zamówienia brutto za każdy miesiąc braku spełnienia obowiązku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę, zgodnie z wymogami wskazanymi powyżej .
f. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacja zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
g. Składając ofertę Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia pracowników, zawarte w formularzu oferty (załącznik nr 6 do SIWZ),
4. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji za wady licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.05.2020 | 08:50


» Location

ul. Traugutta 41
Grodzisk Mazowiecki 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim
ul. Traugutta 41
Grodzisk Mazowiecki 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in