Remont instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 389 przy ul. Smoczej 19 w Warszawie (numer postępowania: 16/ZP/20)

» Notice description

1. Przedmiotem udzielanego zamówienia jest remont instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 389 przy ul. Smoczej 19 w Warszawie.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewidziano do wykonania nw. roboty budowlane, w szczególności:
a) w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzewania:
- demontaż istniejącej poziomów instalacji centralnego ogrzewania (rurociągi, zawory , izolacja),
- roboty budowlane, przebicia stropów i ścian,
- montaż rurociągów, grzejników, armatury odcinającej i regulacyjnej,
- roboty antykorozyjne i izolacyjne,
- płukanie instalacji, próby szczelności, regulacja armatury podpionowej oraz grzejnikowej,
- roboty budowlane poinstalacyjne, malowanie ścian (tła za grzejnikami), uzupełnienie tynków, malowanie stropów po przebiciach, montaż tulei w stropach,
- wywóz gruzu, złomu i materiałów z demontażu izolacji,

b) w zakresie remontu węzła cieplnego:
- wymianę wymiennika c.o. wraz z podejściami z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby ogrzewania budynku,
- wymianę zaworu dp/v wraz z podejściami z uwagi na zwiększony przepływ wody sieciowej,
- wymianę zaworu regulacyjnego c.o. z uwagi na zwiększony przepływ wody sieciowej,
- wymianę naczynia wzbiorczego z uwagi na zwiększoną pojemność instalacji c.o.,
- przełożenie fragmentu powrotu instalacji c.o. kolidującej z rozdzielaczami c.o.,
- montaż wkładu magnetycznego do odmulacza sieciowego.


3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz sposób ich wykonania określa dokumentacja projektowa remontu instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 389 przy ul. Smoczej 19 w Warszawie, w skład której wchodzą niżej wymienione dokumenty:
a) projekt budowlano-wykonawczy remontu instalacji centralnego ogrzewania;
b) projekt budowlano-wykonawczy remontu węzła cieplnego;
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
d) przedmiary robót – 2 szt. mające charakter informacyjny/pomocniczy
ww. dokumentacja stanowi załącznik nr 10 do SIWZ,
oraz wzór umowy - stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga aby osoby realizujące przedmiot zamówienia i wykonujące czynności ogólnobudowlane oraz dotyczące wymiany instalacji i urządzeń sanitarnych, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040). Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

5. Zgodnie z treścią § 3 ust. 2 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy zł 00/100), przez cały okres trwania umowy, która obejmować będzie jego odpowiedzialność kontraktową jak i deliktową.

6. Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie udzielanego zamówienia kwotę brutto 372.995,04 zł.

7. Zaleca się aby przed sporządzeniem oferty Wykonawca zapoznał się z dokumentami, wskazanymi w pkt 2 ppkt 3 oraz zapisami Części X i XI SIWZ.

8. Gwarancja i rękojmia:
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy. Wykonawca może zaproponować wydłużenie okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia do 60 miesięcy.
Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia stanowi kryterium oceny ofert – patrz cześć XIII SIWZ.
Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy - § 11 ust 4 wzoru umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.05.2020 | 09:00


» Location

Al. Solidarności 90
Warszawa 01-003
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola
Al. Solidarności 90
Warszawa 01-003
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in