Wykonanie remontów pustostanów lokali mieszkalnych, administrowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy: Część I remont pustostanów lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.Szancera 5 m. 7, ul. Szancera 5 m. 26, ul. Szancera 5 m. 41, ul. Szancera 7 m. 13, ul. Szancera 7 m. 33, ul. Szancera 11 m. 73, ul. Plac 1905 roku nr 3 m. 26, ul Bohaterów Warszawy 7 m. 19.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów pustostanów lokali mieszkalnych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Planowane jest wyremontowanie 8 pustostanów o łącznej powierzchni użytkowej 280,29 m2 w następujących lokalizacjach: ul. Szancera 5 m. 7, ul. Szancera 5 m. 26, ul. Szancera 5 m. 41, ul. Szancera 7 m. 13, ul. Szancera 7 m. 33, ul. Szancera 11 m. 73, ul. Plac 1905 roku nr 3 m. 26, ul Bohaterów Warszawy 7 m. 19. Powierzchnia lokali wynosi od 28,46 m2 do 49,44 m2 Zgodnie z treścią istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik do S.I.W.Z. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany: zakresu robót przewidzianych do realizacji w poszczególnych lokalach oraz wykazu adresowego lokali przewidzianych do remontu. Ponadto zamawiający nie jest zobligowany do realizacji remontów wszystkich lokali wskazanych w załączniku nr 1 do umowy oraz do wykorzystania całej kwoty wynagrodzenia, przy czym zostaną zlecone remonty lokali o wartości minimum 80% wartości brutto oferty.
Przedmiot zamówienia określają kody CPV i nazwa:
- 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne;
- 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne;
- 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę pod warunkiem spełnienia wymogów w postępowaniu.
3. Zakres prac określają przedmiary robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik do S.I.W.Z
4. Zakres planowanych robót obejmuje między innymi:
Roboty budowlane:
Odbicie tynków, wykucie z muru ościeżnic, odgrzybianie ścian, rozebranie: podłóg, legarów, zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, wykonanie: tynków wewnętrznych, posadzek cementowych, posadzek z paneli podłogowych, z tworzyw sztucznych, mycie i czyszczenie glazury, terakoty, wstawienie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, okien PCV, obsadzenie podokienników, dopasowanie i regulacja drzwi, okien, montaż nawiewników, malowanie powierzchni wraz z jej przygotowaniem, położenie podłóg z terakoty, uzupełnienie glazury, obsadzenie kratek wentylacyjnych, rozebranie ścianek, sufitów podwieszanych, szaf wnękowych, pawlaczy, sporządzenie opinii kominiarskiej oraz inwentaryzacji budowlanej.

Roboty sanitarne:
Montaż i wymiana urządzeń: wanny, brodziki, umywalki, zlewozmywaki, miski ustępowe, kuchnie gazowe, termy gazowe, wodomierze, układanie rurociągów z rur polipropylenowych, miedzianych, z PVC kanalizacyjnych, montaż zaworów termostatycznych, odpowietrzników, grzejników stalowych, wymiana instalacji lokalowej, płukanie instalacji wodociągowej, pomiary szczelności instalacji gazowej potwierdzone stosownym protokołem.

Roboty elektryczne:
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, układanie przewodów wtynkowych, kabelkowych, zaprawianie bruzd, montaż wyłączników nadprądowych, puszek instalacyjnych, gniazd instalacyjnych wtyczkowych, dostawa i montaż term elektrycznych, kuchenek elektrycznych, grzejników elektrycznych, dzwonków, pomiary rezystancji izolacji, badania i pomiary instalacji uziemiającej, wymiana tablic licznikowych, wystawianie zaświadczenia dla Dostawcy energii.

5. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby/osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty pomocnicze ogólnobudowlane i porządkowe, w tym między innymi: roboty pomocnicze przy demontażu, prace porządkowe i zabezpieczające.
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby/osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
4)
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
5) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6. Sposób realizacji zamówienia.
Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, ustawą-Prawo budowlane i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, wg powszechnie obowiązujących profesjonalnych standardów w tego rodzaju robotach oraz przy zachowaniu najwyższej staranności i bezpieczeństwa. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne atesty i świadectwa dopuszczające do użytku.
Roboty winny być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców budynków.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania minimum 2 remontów lokali równocześnie, wskazanych przez zamawiającego odrębnymi zleceniami.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.05.2020 | 10:00


» Location

Plac Czerwca 1976 roku nr 1 -
Warszawa 02-495
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus
Plac Czerwca 1976 roku nr 1 -
Warszawa 02-495
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in