Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych, tablic informacyjnych oraz strony internetowej dla projektu „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego"

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (wraz z wykonaniem projektu graficznego i znakowaniem), wykonanie i dostarczenie
do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych, tablic informacyjnych oraz strony internetowej w ramach projektu nr POIS.05.02.00-00-0038/18 pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”.
2. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z których każda stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia:
a) Część 1 – Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych.
b) Część 2 – Zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach tablic informacyjnych.
c) Część 3 – Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie strony internetowej.
3. Wykonawca jest uprawniony do złożenia oferty na jedną, dwie lub wszystkie wyodrębnione części zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części stanowią odpowiednio: Załącznik nr 5.1 do SIWZ dla Części nr 1, Załącznik nr 5.2 do SIWZ dla Części nr 2 oraz Załącznik nr 5.3 do SIWZ dla Części nr 3.
5. Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie wykonane i dostarczone materiały informacyjno-promocyjne, tablice informacyjne oraz stronę internetową. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy. Okres gwarancji dla poszczególnych części zamówienia wynosi:
a) Część 1 – minimum 12 miesięcy w odniesieniu do ulotek informacyjnych, broszur informacyjnych i pozostałych materiałów informacyjno-promocyjnych; minimum 24 miesiące dla ścianki reklamowej oraz minimum 60 miesięcy dla roll-upu reklamowego;
b) Część 2 – minimum 60 miesięcy;
c) Część 3 – minimum 60 miesięcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 4.1 do SIWZ (dla Części nr 1 zamówienia), Załącznik nr 4.2 do SIWZ (dla Części nr 2 zamówienia) oraz Załącznik nr 4.3 do SIWZ (dla Części nr 3 zamówienia).
7. Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób biorących udział w realizacji zamówienia.
8. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanych w związku z jego realizacją projektów, opracowań i zawartych w nich rozwiązań na Zamawiającego.
9. Przedmiot zamówienia w części, o której mowa w Rozdziale III ust. 2 pkt c) SIWZ wykonany zostanie z uwzględnieniem wymagań określonych w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
10. Zamawiający korzystając z dyspozycji art. 93 ust. 1a ustawy Pzp informuje, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.05.2020 | 09:00


» Location

ul. Stefana Batorego 23
Grodzisk Mazowiecki 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Recording and presentation equipment, its maintenance and repair

» Buyer data

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 23
Grodzisk Mazowiecki 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in