„Modernizacja bloku operacyjnego wraz z traktem porodowym na potrzeby Szpitala w Pyskowicach - Obecny etap dotyczy: Traktu porodowego.”

» Notice description

Zarząd Szpitala w Pyskowicach prosi o przesłanie ofert dotyczących: Wykonania modernizacji traktu porodowego zgodnie z posiadanym opisem i przedmiarem stanowiącymi załączniki do postępowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w
- dokumentacji projektowej: „Modernizacja bloku operacyjnego wraz z traktem porodowym na potrzeby Szpitala w Pyskowicach - Obecny etap dotyczy: Traktu porodowego.” Do ogłoszenia załączono niezbędne załączniki
W/w dokumentacja znajduje się również do wglądu dla zainteresowanych w siedzibie Zamawiającego.
Ponadto Zamawiający orientacyjny zakres rzeczowy planowanych prac zawarł w przedmiarze robót stanowiących załącznik do postępowania
Wykonawca na własnym zakresie i na własną odpowiedzialność określi i ustali niezbędny zakres rzeczowy prac gwarantujący wykonanie robót zgodnie z sztuką budowlaną, oczekiwaniami Zamawiającego oraz zapewnieni dotrzymania deklarowanego czasu gwarancji na wykonane roboty.
Zamawiający wymaga deklaracji i dotrzymania przez Wykonawcę minimum dwu-letniego okresu gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Deklarowany okres gwarancji przez wykonawcę powinien obejmować całość robót w tym zabudowywane urządzenia i sprzęt.
Ze względu na charakter obiektu, na terenie którego będą prowadzone roboty remontowo-budowlane Zamawiający oczekuje od Wykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych na terenie czynnych obiektów użyteczności publicznej i uwzględnienia tego faktu w harmonogramie robót oraz zaleca dokonania wizji lokalnej na etapie przygotowywania oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.05.2020 | 10:00


» Location

ul. Szpitalna 2
Pyskowice 44-120
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 2
Pyskowice 44-120
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in