Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla obiektów NZOZ przy ul. Mickiewicza 31 i ul. Winiary52

» Notice description

1) Przedmiotem Zamówienia jest „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla obiektów NZOZ przy ul. Mickiewicza 31 i ul. Winiary 52”
2) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej
PF-U, kompletnej dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany, wykonawczy, STWiOR dla wykonania modernizacji budynków, zwanej dalej „Dokumentacją”,
3) uzyskanie na podstawie wykonanej Dokumentacji, wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń, postanowień, opinii, ekspertyz oraz innych aktów lub dokumentów, niezbędnych do wykonania robót, stanowiących przedmiot Umowy, zwanych dalej ,,Pozwoleniami”,
4) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót, stanowiących przedmiot Umowy
w zakresie sporządzonej Dokumentacji, zwanym dalej ,,Nadzorem autorskim”
5) wykonanie robót budowlanych na podstawie przygotowanej Dokumentacji.
6) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną
i dokonaniem stosownych zgłoszeń i odbiorów umożliwiających rozpoczęcie użytkowania obiektów.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl (załącznik nr 9 do SIWZ)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.05.2020 | 12:00


» Location

ul. Matejki 57
Poznań 60-770
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57
Poznań 60-770
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in