Kontynuacja rozbudowy i przebudowy Miejskiego Domu Kultury w Redzie.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja przerwanych robót budowlanych dot. zadania pn. „ Rozbudowy i przebudowy Miejskiego Domu Kultury w Redzie”, które rozpoczął Wykonawca lecz Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy.
Działki nr 59/2, 59/12, 59/13, 59/14 oraz 60/1, obręb 1, Reda, ulica Łąkowa 59a, gmina Reda.

W roku 2019 zostały rozpoczęte roboty budowlane dot. zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa MDK w Redzie”. W okresie od kwietnia do grudnia 2019 zostały wykonane:
• Prace konstrukcyjne
 Fundamenty
 Ściany nośne, rdzenie i nadproża w części dobudowywanej do poziomu 5,70 m
 Płyta stropowa P – 1 na poziomie 3,45 m
 W części istniejącej wykonano wszystkie ścianki działowe
 Wykucie otworów okiennych i drzwiowych w osi E, wykonanie nadproży
• Wstawienie 6 sz. Okien PCV
• Roboty sanitarne
 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
 Rura osłonowa dwudzielna zabezpieczająca ciepłociąg
 Likwidacja hydrantu zewnętrznego
Zakres został określony na rysunkach znajdujących się w Załączniku nr 12 do SIWZ – Inwentaryzacja oraz w Załączniku nr 11 do SIWZ – Ekspertyza Techniczna.

W ramach kontynuacji zamówienia należy wykonać:
• Roboty budowlane w części rozbudowywanej polegających na wykonaniu rdzeni, wieńców, nadproża, płyty P – 2, ułożeniu płyt kanałowych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej, konstrukcji dachu, robót wykończeniowych, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz pergoli.
• Roboty budowlane w części przebudowywanej istniejącego budynku polegających na zamurowaniu otworów, wstawieniu stolarki drzwiowej, wykonaniu schodów zewnętrznych, robót wykończeniowych.
• Roboty w branży sanitarnej obejmujące instalacje kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, instalacje wodociągowe, instalacje c.o., instalacje wentylacji i klimatyzacji oraz przyłącze i sieć wodociągową.
• Roboty w branży elektrycznej i teletechnicznej obejmujące wykonanie rozdzielni, tras kablowych, instalacji oświetlenia, montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, oprzewodowania, instalacji wyrównawczej i odgromowej, instalacji CCTV
• Zagospodarowanie terenu.
Zamawiający informuje, że z zakresu zostaje wyłączona część dot. instalacji podgrzewania pochylni zewnętrznej.

UWAGA:

Zamawiający wymaga, aby w pierwszej kolejności prowadzić prace w części istniejącej i doprowadzić do stanu umożliwiającego użytkowanie.

Całość robót budowlanych prowadzić w sposób umożliwiających funkcjonowanie Miejskiego Domu Kultury.

Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca zapoznanie się Wykonawcy w terenie z istniejącym stanem robót.

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, który musi być spójny z pkt. 5 formularza ofertowego, w którym określi terminy i zakres poszczególnych robót objętych zamówieniem.
Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu kosztorys sporządzony wg metody opisanej w Załączniku nr 13. Kosztorys nie określa treści zamówienia. Będzie stanowił podstawę do rozliczeń robót dodatkowych, zamiennych i zaniechania o których mowa w § 5 Wzoru Umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązuje się przed podpisaniem umowy przedstawić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż wartość brutto podpisanej umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32) ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (t. j. Dz.U.2016.1987 z dnia 09.12.2016 r.) oraz ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz.U.2017.519 t.j. z dnia 2017.03.13).

Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru robót przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. NA KOSZT WYKONAWCY.

Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych jest zobowiązany do wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku MDK na własny koszt.

Całość wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia oraz odpowiedziami Zamawiającego na zapytania po wizji lokalnej.

Budowę obiektu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzący z Funduszu Promocji Kultury.


Zamawiający informuje, że 15 maja 2020 roku o godzinie 8:30, na terenie budowy, przewiduje wizję lokalną, w której będą uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego oraz pracownicy Urzędu Miasta Reda. Wykonawca może także dokonać wizji lokalnej każdego innego dnia, w godzinach pracy Fabryki Kultury.

Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowane pochylnie zewnętrzne - niepełnosprawny ma możliwość dostania się samodzielnie do budynku i przemieszczania się w jego obrębie.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
• betoniarskie
• brukarskie
• blacharskie
• elektryczne i teletechniczne
• hydrauliczne
• instalacyjne cwu, co
• instalacje wentylacji i klimatyzacji
• murarskie
• izolacyjne
• tynkarskie
• malarskie
• szklarskie
• montażowe okładzinowych i wykładzinowych z płytek ceramicznych, PCV, posadzek przemysłowych
• ślusarsko-kowalskie
• montażowe rusztowań zewnętrznych
• montażowe stolarki otworowej
• dekarskie
• ciesielskie
• zbrojarskie
• wentylacyjne
• operatorów sprzętu: do prac ziemnych, drobnego sprzętu budowlanego, giętarek, prościarek, zgrzewarek, spawarek, żurawi i innego sprzętu
• kierowców samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych w tym specjalistycznych

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia, wskazane wyżej czynności.
Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 500 zł za każdą osobę wykonującą wskazane powyżej czynności i nieposiadającą umowy o pracę określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Uwaga:
Załącznik nr 1 – dokumentacja projektowała składa się z następujących części:

ZALACZNIK NR 1_Specyfikacja Techniczna - technika sanitarna
ZALACZNIK NR 1_Pozwolenie na budowę nr AB.6740.II.143.2018.7

Architektura :
1. ZAŁACZNIK NR 1_ ARCHITEKTURA -Reda MDK_architektura projekt wykonawczy_31-03_po inwent Inw
2. ZAŁACZNIK NR 1_ ARCHITEKTURA -Reda MDK_konstrukcja wykonawczy_ost
3. ZAŁACZNIK NR 1_ ARCHITEKTURA -Specyfikacja techniczna budowlana

Elektryczna:
1. ZALACZNIK NR 1_ ELEKTRYKA - Specyfikacja techniczna elektryka
2. ZALACZNIK NR 1_ ELEKTRYKA -Reda MDK_elektryka wykonawczy_31-03

Sanitarne – Instalacje wewnętrzne:
1. ZALACZNIK 1_ INSTALACJE WEWNĘTRZNE - 085-PW-S-WEN-zestawienie
2. ZALACZNIK 1_ INSTALACJE WEWNĘTRZNE - BD4 (50) P_5165
3. ZALACZNIK 1_ INSTALACJE WEWNĘTRZNE - MDK_Reda_2018.09.12_Bilans.powietrza
4. ZALACZNIK 1_ INSTALACJE WEWNĘTRZNE - PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE - OPIS TECHNICZNY
5. ZALACZNIK 1_ INSTALACJE WEWNĘTRZNE - WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O.
6. ZALACZNIK 1_ INSTALACJE WEWNĘTRZNE - WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA
7. ZALACZNIK 1_ INSTALACJE WEWNĘTRZNE - WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
8. ZALACZNIK 1_ INSTALACJE WEWNĘTRZNE - WEWNĘTRZNA INSTALACJA KLIMATYZACJI
9. ZALACZNIK 1_ INSTALACJE WEWNĘTRZNE - WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT DACHU
10. ZALACZNIK 1_ INSTALACJE WEWNĘTRZNE - WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
11. ZALACZNIK 1_ INSTALACJE WEWNĘTRZNE - WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI, PRZEKRÓJ
12. ZALACZNIK 1_ INSTALACJE WEWNĘTRZNE - WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY
13. ZALACZNIK 1_ INSTALACJE WEWNĘTRZNE - wykaz urządzeń

Sanitarne – Przebudowa wodociągu i przyłączy kanalizacji sanitarnej
1. ZALACZNIK 1_ PRZEBUDOWA WODOCIAGU I PRZYŁ. KAN. SANIT. - PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
2. ZALACZNIK 1_ PRZEBUDOWA WODOCIAGU I PRZYŁ. KAN. SANIT. - PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODY 2
3. ZALACZNIK 1_ PRZEBUDOWA WODOCIAGU I PRZYŁ. KAN. SANIT. - PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODY
4. ZALACZNIK 1_ PRZEBUDOWA WODOCIAGU I PRZYŁ. KAN. SANIT. - PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU
5. ZALACZNIK 1_ PRZEBUDOWA WODOCIAGU I PRZYŁ. KAN. SANIT. - PROJEKT ZAGOSPODAORWANIA TERENU
6. ZALACZNIK 1_ PRZEBUDOWA WODOCIAGU I PRZYŁ. KAN. SANIT. –

Sanitarne – Przyłącze kanalizacji deszczowej:
1. ZALACZNIK NR 1_ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OPIS TECHNICZNY
2. ZALACZNIK NR 1_ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PROJEKT ZAGOSPODAORWANIA TERENU
3. ZALACZNIK NR 1_ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - RYS 2 PROFIL PDŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYKONAWCZY
Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.06.2020 | 10:00


» Location

Łąkowa 59a
Reda 84-240
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Miejski Dom Kultury w Redzie
Łąkowa 59a
Reda 84-240
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in