Przebudowa drogi (ulicy Marii Konopnickiej) w Głogowie wraz z miejscami postojowymi, parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa drogi (ulicy Marii Konopnickiej) w Głogowie wraz z miejscami postojowymi, parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”.

Zakres robót:
1.1. Zadanie 1 - Przebudowa ul. Marii Konopnickiej – droga z odwodnieniem - decyzja zmiana ZRID wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Branże: drogowa, sanitarna, elektryczna
Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Marii Konopnickiej w zakresie budowy jezdni z kostki betonowej, miejsc postojowych z płyt ażurowych, chodnika z kostki betonowej, zjazdów z kostki betonowej, placu do zawracania z kostki betonowej oraz parkingu na dz. nr 936 - nawierzchnia jezdni z płyt ażurowych, nawierzchnia miejsc postojowych z płyt ażurowych oraz:
- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC z przykanalikami i wpustami włączonej do projektowanych skrzynek rozsączająco - retencyjnych wraz z przelewem do istniejącej studni zlokalizowanej na działce nr 247, z odwodnieniem liniowym - na potrzeby odwodnienia projektowanej drogi,
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego z wykonaniem słupów oświetleniowych z oprawami, przebudowa sieci elektroenergetycznej w związku z kolizją z przebudowywaną drogą,
- aktualizacja organizacji ruchu.

1.2. Zadanie 2 - Budowa drogi wewnętrznej na potrzeby obsługi komunikacyjnej Przedszkola Publicznego nr 7 w Głogowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu na dz. nr 227/7 obręb 0006 Hutnik"
Branże: drogowa, sanitarna, elektryczna
Przebudowa jezdni drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do Przedszkola Publicznego nr 7 oraz jej lokalne poszerzenie wraz z przebudową istniejących utwardzeń zlokalizowanych wzdłuż w/w drogi,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa linii kablowej elektroenergetycznej nn0,4 kV na dz. nr 227/7, 227/8 i 247 obręb 0006 Hutnik w Głogowie,
- aktualizacja organizacji ruchu.

1.3. Zadanie 3 - Remont drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy budynku ul. Budowlanych 18-18g - zmiana do przyjętego zgłoszenia nr AB.6743.128.2018 z dn. 22.06.2018r. w zakresie przebudowy na drogę wewnętrzną dojazdową z chodnikiem
Branże: drogowa, sanitarna, elektryczna
Zakres obejmuje:
- przebudowę i budowę jezdni drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do Przedszkola Publicznego nr 7 oraz jej lokalne poszerzenie,
- przebudowę istniejących utwardzeń zlokalizowanych wzdłuż w/w drogi,
- przebudowę drogi wewnętrznej przy ul. Budowlanych 18-18g w zakresie poszerzenia istniejącej jezdni, budowy jezdni (łączącej drogę przy ul. Budowlanych 18-18g z drogą ul. Konopnickiej) oraz przebudowę chodników,
- budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia projektowanych nawierzchni,
- przebudowę i rozbudowę linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV w związku z kolizją z projektowaną jezdnią drogi wewnętrznej,
- aktualizację organizacji ruchu.

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (dalej STWiORB), które są załącznikami do niniejszej SIWZ


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.05.2020 | 10:00


» Location

ul. Rynek 10
Głogów 67-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Miejska Głogów
ul. Rynek 10
Głogów 67-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in