Przedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową IBM (CUI-ZZ.3200.8.2020)

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:
Przedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową IBM.
Zapewnienie usługi wsparcia serwisowego producenta na posiadane przez Zamawiającego elementy infrastruktury serwerowej IBM wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projekcie umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
3.3. Prawo opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie, że zamówienie określane jako „prawo opcji” jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem zamawiającego. Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji uzależnione jest od faktycznych potrzeb zamawiającego i jego możliwości finansowych. Brak wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie prawa opcji nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
3.4. Warunki płatności: szczegółowe warunki i sposób płatności zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 3.10. Podwykonawstwo W przypadku powierzenia realizacji zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) tej części zamówienia, której realizację powierzy Podwykonawcy oraz, o ile jest to wiadome, podania wykazu proponowanych Podwykonawców. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców. 3.11. Wymagania w zakresie zatrudnienia: 1. Zamawiający nie precyzuje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 2. Zamawiający nie precyzuje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.05.2020 | 10:00


» Location

Namysłowska 8
Wrocław 50-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and support

» Buyer data

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Namysłowska 8
Wrocław 50-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in