Naprawa stacji zasilania gwarantowanego.

» Notice description

Nazwa: Naprawa stacji zasilania gwarantowanego.
Opis: Zgodnie z załączonym załącznikiem.
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 21 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Termin dostawy (5 tygodni dni od dnia podpisania umowy / złożenia zamówienia)

Opis i specyfikacja:

Wymagania Zamawiającego – Działu Łączności i Obsługi Informatycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odnośnie niniejszego postępowania:
1) Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/wspol_szczytno, to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.

2) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

3) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

4) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 14 dni od zakończenia postępowania.

5) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.

7) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8) Dowodem zrealizowania zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany bez uwag przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w imieniu którego działa Janusz Nowak, e-mail: j.nowak@wspol.edu.pl tel. 47 733 5196.

9) Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

10) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

W razie nie wyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!

Termin wykonania usługi towaru: 5 tygodni od daty podpisania umowy jeżeli umowa nie stanowi inaczej.
Osoba do kontaktu: Nowak Janusz, e-mail: j.nowak@wspol.edu.pl tel. 47 733 51 96

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.05.2020 | 09:00


» Location» Category assortment

No category

» Buyer data

WSPol w Szczytnie


» Contact details

Available after sign in

Sign in