Zamiatanie zamiatarką mechaniczną ulic gminnych na terenie miasta Pabianic

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi czterokrotnego mechanicznego zamiatania ulic - wykaz ulic przeznaczonych do realizacji usługi zamiatania zawiera załącznik nr 1 do siwz,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Zamiatanie mechaniczne obejmuje pas jezdni przy krawężniku ulicznym o szerokości 1,5 m, przy zamiataniu mechanicznym jezdni. Na potrzeby rozliczeń przyjmuje się, że szerokość pasa jezdni
do sprzątania wynosi 3 m (obie strony jezdni). Łączna długość ulic przeznaczonych do zamiatania to 71.895 km. Ilość przejazdów w celu uzyskania efektu ustala wykonawca uzależniając od stanu zabrudzenia jezdni.
b) Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia. Wykonawcy muszą liczyć się z trudnymi warunkami wykonania usługi z uwagi na konieczność ich realizacji miejscowo przy dużym ruchu kołowym i pieszych.
c) W przypadku zakłócenia ruchu, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia usługi.
d) Mechaniczne oczyszczanie (zamiatanie) jezdni polega na usunięciu z jezdni zanieczyszczeń występujących na niej przy pomocy samojezdnych zamiatarek jezdniowych zabudowanych na pojeździe, wyposażonych w odkurzacz i zraszacz wodą.
e) Wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczania jezdni oraz opasek bezpieczeństwa na jezdniach, na których występują. Przez pojęcie opaski bezpieczeństwa rozumie się pas terenu /ok. 50 cm/ pomiędzy krawężnikiem jezdni, a obrzeżem terenów zielonych, wyłożonych płytkami chodnikowymi, kostką granitową, betonową lub wypełniony betonem lub masą bitumiczną.
f) Realizacja usługi odbywać się będzie w oparciu o załączone wykazy, przy czym Zamawiający ustali zakres i częstotliwość zamiatania na dany miesiąc a załączony wykaz (załącznik nr 1) jest jedynie propozycją pozwalająca na wyliczenie ceny.
g) Poprzez oczyszczenie nawierzchni należy rozumieć usunięcie przy użyciu odpowiednich maszyn i narzędzi zanieczyszczeń z powierzchni oczyszczanej.
h) Mechaniczne oczyszczanie (zamiatanie) nawierzchni ulic prowadzone będzie według częstotliwości oraz w dniach określonych w w części zawierajacej terminy realizacji zamówienia.
i) Wykonawca jest zobowiązany do przysyłania drogą elektroniczną do Zamawiającego codziennie do godz. 9:00 zestawienia w postaci raportu dziennego wykonanych prac w poprzedniej dobie (od 6.00 do 6.00). Sposób przedstawienia tych danych w raporcie powinien być czytelny i umożliwiać kontrolę przez Zamawiającego. Szczegółową formę ww. raportu Zamawiający ustali z Wykonawcą po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
j) Zamawiający będzie prowadził kontrolę wykonania usługi na bieżąco. Usługa oczyszczania powinna być wykonywana w sposób nie utrudniający funkcjonowania ruchu kołowego. Ulice silnie obciążone ruchem kołowym należy sprzątać w porze nocnej. W przypadku, gdy panujące warunki atmosferyczne np. opady deszczu, uniemożliwiać będą przeprowadzenie zamiatania w danym dniu, wynikającym z harmonogramu, zostanie ono przeprowadzone w następnym dniu (w którym będą występować odpowiednie warunki atmosferyczne).W takim przypadku Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o terminie wykonania zaległych prac.
k) Oczyszczaniem objęta jest ulica na całej długości oraz szerokości 1,5 m po każdej stronie łącznie z zatokami autobusowymi przylegającymi do danej ulicy. W przypadku niemożności przeprowadzenia mechanicznego zamiatania nawierzchni m.in. np. ze względu na parkujące pojazdy, należy dany teren oczyścić ręcznie lub wydmuchać dmuchawami a następnie sprzątnąć.
l) Pojazdy powinny poruszać się i manewrować w sposób umożliwiający ich wyprzedzanie i omijanie. W przypadku powodowania zatorów w ruchu kołowym, kierujący zamiatarką powinien w miarę możliwości zjechać pojazdem na pobocze lub zatokę autobusową i umożliwić rozładowanie zatoru.
m) Przy oczyszczaniu nawierzchni jezdni należy:
- dostosować prędkość jazdy zamiatarki do stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni w taki sposób, aby zapewnić należyte jej oczyszczenie,
- wywozić zanieczyszczenia na wysypisko - szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak np. m.in. występowanie długotrwałych opadów deszczu Zamawiający może odstąpić od ustalonego harmonogramu (częstotliwości) i może wstrzymać realizację zadania lub zmienić harmonogram zamiatania. Przez długotrwałe opady deszczu rozumie się ciągłe opady deszczu utrzymujące się w okresie kolejnych sześciu godzin.
n) Zamawiający może wskazać także w trakcie realizacji umowy dodatkowe ulice, zatoki parkingowe nie wskazane w załącznikach, które powinny zostać przez Wykonawcę pozamiatane. Wykonawca zobowiązany będzie w takiej sytuacji do oczyszczenia wskazanych przez Zamawiającego miejsc, w terminie ustalonym z Zamawiającym.
o) Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie możliwość zmiany tzw. kategorii oczyszczania danej ulicy, zatoki autobusowej tj. zwiększenia lub zmniejszenia częstotliwości zamiatania, o czym zawiadomi Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.
p) Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia pracownika sprawującego kontrolę nad sprawnym prowadzeniem prac porządkowych. Pracownik ten zobowiązany jest stawić się na telefoniczne wezwanie Zamawiającego do przeprowadzenia wspólnej kontroli, w czasie do 24 godzin od chwili powiadomienia, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
q) Bieżąca ocena stopnia realizacji usługi utrzymania czystości nawierzchni jezdni, będzie dokonywana przez upoważnionych pracowników Zamawiającego na podstawie wyrywkowych kontroli w terenie i dotyczyć będzie m.in.:
- jakości i kompleksowości wykonanych usług.
- terminu wykonania sprzątania.
r) W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień Zamawiający naliczy Wykonawcy karę określoną w umowie, niezależnie od ograniczenia zapłaty do faktycznie wykonanego zakresu usług. Zamawiający może zaprosić do przeprowadzenia wspólnej kontroli przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki kontroli, podczas której stwierdzono istotne uchybienia, odnotowane zostaną w „protokole z kontroli”. W przypadku nie stawienia się przedstawiciela Wykonawcy na telefoniczne wezwanie Zamawiającego w określonym miejscu i czasie, Zamawiający przeprowadzi kontrolę samodzielnie a o jej wynikach powiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną.
s) Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół oraz w przypadku wystąpienia nieprawidłowości - dokumentacja fotograficzna. Protokół z kontroli oraz stosowna dokumentacja zdjęciowa będą podstawą do naliczenia kary za nie wywiązanie się Wykonawcy z powierzonego zadania.
t) Jednostką obmiarową dla zadań polegających na zamiataniu nawierzchni jest jeden km wykonanego oczyszczania. Rozliczenia robót prowadzone będą wg cen jednostkowych za każdy 1 km oczyszczonej jezdni, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
u) Rozliczenie wszystkich robót następować będzie powykonawczo.
3. Termin realizacji zamówienia:
a) pierwsze zamiatanie w okresie 03.06. - 26.06.2020 roku,
b) drugie zamiatanie w okresie 10.08. - 31.08.2020 roku,
c) trzecie zamiatanie w okresie 23.09. - 14.10.2020 roku,
d) czwarte zamiatanie w okresie 09.11. - 30.11.2020 roku.
4. Warunki finansowe rozliczeń:
a). Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania etapowego (wystawiania faktur częściowych za poszczególne etapy (tury) zamiatania zgodnie z harmonogramem),
b). Podstawą wystawienia faktur (częściowych lub końcowej) będzie obustronnie podpisany protokół odbioru usługi częściowy lub końcowy,
c). Każdorazowo wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie min. 14 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury (rachunku). Ostateczny termin płatności zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu płatności zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert.
d). Podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy.
e). Sposób rozliczeń - wynagrodzenie powykonawcze, obliczone jako iloczyn wykonanej usługi (m2) i ceny jednostkowej usługi, podanej przez Wykonawcę na etapie ofertowania.
5. Kod CPV:
90.61.00.00-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic.

Uwaga:
1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego usługą, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu poniesie Wykonawca.
2. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.05.2020 | 11:00


» Location

Warzywna 1
Pabianice 95-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Zarząd Dróg Miejskich
Warzywna 1
Pabianice 95-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in