Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS z o.o. wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. M. Konopnickiej 8 w Stargardzie.

» Notice description

1) wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z modernizacją energetyczną budynku przy ul. Marii Konopnickiej 8 , w zakresie i granicach określonych dokumentacjami projektowo-kosztorysowymi oraz audytami energetycznymi , w skład których wchodzą m.in.: a) dla zadania I (roboty termomodernizacyjne): a. docieplenie ścian zewnętrznych b. ocieplenie ścian piwnicy powyżej gruntu c. wymiana okien na klatkach schodowych, mieszkaniach d. wymiana okien piwnicznych i na poddaszu e. wymiana części stolarki drzwiowej zewnętrznej, f. budowa węzła dwufunkcyjnego zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej g. inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym i audycie energetycznym, b) dla zadania II (roboty instalacyjne): a. demontaż indywidualnych źródeł ogrzewania, grzejników, instalacji ciepłej wody i zastąpienie instalacją centralnej cieplej wody użytkowej wyposażonej w przewody cyrkulacyjne. Zdemontowaną instalacje , grzejniki oraz indywidualne źródła ogrzewania należy pozostawić w lokalach. b. montaż nowych grzejników, rur, zaworów regulacyjnych i podpionowych, zaworów termostatycznych i powrotnych przy grzejnikach, odpowietrzników na pionach c. montaż izolacji na przewodach poziomych oraz regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania d. Montaż indywidualnych liczników ciepła dla każdego lokalu mieszkalnego e. inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym. oraz (dla obu zadań) c) wszelkie inne, nie wymienione powyżej, roboty i prace niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego projektem budowlanym celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego). Dla uznania, że roboty takie nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia muszą być one wykonywane w granicach określonych projektem budowlanym, a ich rodzaj nie wykracza tematycznie i branżowo poza zakres zagadnień określonych dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Przedmiotem zamówienia objęte są również roboty ujęte w dokumentacji projektowej a pominięte w przedmiarze robót, 2) za roboty nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia uznaje się również roboty wykonywane w sposób zamienny - pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń - od sposobu określonego w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, których zasadność wykonania w sposób zamienny wyniknie w trakcie realizacji zamówienia na skutek zdiagnozowanych odmiennych uwarunkowań techniczno-konstrukcyjnych, uwarunkowań związanych z dostępnością materiałów (urządzeń) lub z korzystnych dla Zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno-jakościowo-funkcjonalnych, obniżenie kosztów eksploatacyjnych lub innych uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej – pod warunkiem, że realizacja robót zamiennych nie ma na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania, 3) roboty ujęte w przedmiarach robót, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości założone przedmiarami robót - są robotami mieszczącymi się w przedmiocie zamówienia podstawowego i nie wykraczającymi poza określenie przedmiotu zamówienia - o ile ich wykonanie niezbędne jest dla osiągnięcia zamierzonego dokumentacją projektową celu (rezultatu); 4) wszystkie roboty nie przewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nie ujęte w przedmiarach robót) niezbędne do wykonania zamówienia, nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy podstawowej), 5) dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, które były pierwotnie przewidziane w przedmiarach robót lub w dokumentacji projektowej w sytuacji gdy wykonanie danych robót, zwanych dalej robotami zaniechanymi, będzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a zbędność zaniechanych robót ujawniona została dopiero podczas realizacji zamówienia. 6) Wykonawca ponadto ponosi koszty wynikające z zajęcia pasa drogowego, wykonania tymczasowej organizacji ruchu oraz wydanego przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Szczecinie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt dotyczącego budynku przy ul. Marii Konopnickiej 8 w Stargardzie. 7) zdemontowane instalacje , grzejniki oraz indywidualne źródła ogrzewania należy pozostawić w lokalach. Po stronie Zamawiającego leży ich utylizacja.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.05.2020 | 10:00


» Location

ul. Andrzeja Struga 29
Stargard 73-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Andrzeja Struga 29
Stargard 73-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in