Kontrola okresowa stanu technicznego budowli umocnienia brzegu będących w gestii Urzędu Morskiego w Gdyni w latach 2020 – 2023

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budowli umocnienia brzegu będących w gestii Urzędu Morskiego w Gdyni w latach 2020-2023 zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2019.1186 jt.) oraz Rozporządzeniem Min. Gospodarki Morskiej z dnia 23.10.2016 w/s warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz.U. 2006.206.1516). Kontrola obejmuje obiekty na odcinku brzegu morskiego od Piasków do Wicka Morskiego oraz brzegu Półwyspu Helskiego i Zalewu Wiślanego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
2.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.05.2020 | 09:45


» Location

ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia 81-338
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia 81-338
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in