Dostawa opraw oświetleniowych typu LED do planowanej wymiany opraw na słupach oświetleniowych na terenie gminy Pomiechówek

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowych opraw oświetleniowych typu LED do planowanej wymiany opraw na słupach oświetleniowych na terenie gminy Pomiechówek w ilościach wskazanych w Formularzu 2.2. do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Zamówienie przewiduje PRAWO OPCJI. Prawo opcji w niniejszym postępowaniu polega na możliwości zakupu w okresie realizacji umowy oprócz ilości podstawowych (określonych
w formularzu cenowym – Formularz 2.2. do SIWZ jako „ilość podstawowa”) dodatkowych ilości przedmiotu zamówienia określonych w – Formularzu 2.2. do SIWZ (formularz cenowy)
w kolumnie: „zakres prawa opcji”.
W formularzu cenowym (Formularz 2.2. do SIWZ) określony został zarówno podstawowy zakres zamówienia (który zamawiający zrealizuje na pewno) jak również dodatkowy zakres zamówienia, którego realizacja poddana będzie uznaniu zamawiającego („zakres prawa opcji”).
Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, wykorzystać jedynie jego część, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.
Zamówienie w ramach prawa opcji realizowane będzie w okolicznościach i na zasadach przewidzianych we wzorze umowy stanowiącym TOM II SIWZ.
3. Zamawiający wymaga gwarancji na użytkowanie, zachowanie właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych i niezawodną pracę dla wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia wynoszącej 5 lat od daty przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, zgodnie z zapisami wzoru umowy (TOM II SIWZ).
4. Dostarczone wyroby muszą być nowe, nieużywane, wyprodukowane w roku dostawy lub nie wcześniej niż w IV kwartale 2019 r.
5. Transport, załadunek i rozładunek odbywać się będzie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
6. Dostawa przedmiotu zamówienia winna odbyć się w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 8:00 do 14:00.
7. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 31.52.00.00-7 Lampy i oprawy oświetleniowe.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym Tom II SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.05.2020 | 10:00


» Location

Kupiecka 10
Pomiechówek 05-180
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Lighting and accessories

» Buyer data

Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,WKRA" Sp. z o.o.
Kupiecka 10
Pomiechówek 05-180
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in