Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z selektywnej zbiórki (II postępowanie).

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 w szacunkowej ilości ok. 1.000 Mg rocznie w postaci luźnej, pochodzących z selektywnej zbiórki wraz z usługą ich sukcesywnego odbioru/transportu z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) w Bierkowie do miejsca ich zagospodarowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę. 2. Ze względu na trudną do przewidzenia ilość odpadów o kodzie 20 03 07, szacunkowa ilość określona w pkt powyżej, może ulec zmniejszeniu. W związku z tym Zamawiający, w toku realizacji umowy, zastrzega sobie prawo ograniczenia łącznej ilości o maksimum 30%. Zmniejszenie ilości komponentów w tym zakresie nie będzie rodziło żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowaną część oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze zmniejszeniem ilości szacunkowej. W niniejszej sytuacji nie wymaga się sporządzenia aneksu. 3. Morfologia odpadów typowa dla zbiórki selektywnej. Są to meble takie jak łóżka, krzesła, stoły, szafy itp. 4. Wykonawca będzie odbierał te odpady i poddawał je odzyskowi zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach (Dz.U. 2019 r. poz. 701 ze zm.) 5. Odbiór odpadów o kodzie 20 03 07 odbywał się będzie z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie – Bierkowo 120. 6. Do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca użyje środków transportu na swój koszt. Załadunek odpadów o kodzie 20 03 07 leży po stronie Zamawiającego. Środki transportu, których użyje Wykonawca muszą być dostosowane do załadunku za pomocą ładowarki. Wykonawca zapewni nadzór nad czynnościami załadunkowymi oraz obowiązany jest zapewnić odpowiednie zabezpieczenie ładunku podczas transportu. Wraz z podpisaniem przez kierowcę kwitu wagowego i/lub dokumentu WZ bez uwag następuje potwierdzenie dokonania prawidłowego załadunku, w tym zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przepisami o drogach publicznych, a w szczególności nie powodujące zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów lub przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi. Po podpisaniu kwitu wagowego i/lub dokumentu WZ bez uwag Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem Zamawiającego związane z transportem odpadów. 7. Odbiór odbywał się będzie w dni robocze Zakładu w godz. od 7:00 do 18:00, lub w innych terminach i godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, w terminie do 5 (pięciu) dni od dnia wystosowania zgłoszenia odbioru przez Zamawiającego. Zamawiający poza uzgodnieniami w formie email dopuszcza w tym zakresie uzgodnienia telefoniczne. Zamawiający wymaga każdorazowo przed odbiorem (lub dla określonych okresów czasu) podania co najmniej następujących danych: a. data załadunku, b. dane podmiotu faktycznie transportującego, który zostanie wpisany do KPO/KPOK: NAZWA, NIP, REGON, NUMER BDO, c. numer rejestracyjny auta, d. imię i nazwisko kierowcy, e. miejsce przeznaczenia odpadów (nazwa i adres instalacji) i/lub nr Miejsca Prowadzenia Działalności (MPD), lub inne dane, konieczne do prawidłowego prowadzenia ewidencji odpadów, w tym wystawienia i potwierdzenia Kart Przekazania Odpadów w systemie BDO. 8. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie się odbywało na wagach Zamawiającego, zlokalizowanych w Zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym i/lub dokumentem magazynowym WZ. Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów o kodzie 20 03 07 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 9. Wykonawca będzie potwierdzał ilość odebranych do zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 07, poprzez system informatyczny BDO, dostępny na stronie www.bdo.mos.gov.pl – w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest prowadzona, zastosowanie będą miały rozwiązania i procedury określone w ustawie z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 150). 10. Zamawiający będzie wystawiał Karty Przekazania Odpadu, dla odpadów o kodzie 20 03 07, na podstawie ważeń przekazywanych odpadów, udokumentowanych kwitem wagowym pochodzącym z programu komputerowego obsługującego system wagowy w ZUO. Karty przekazania odpadu wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 11. Odbiór przez Wykonawcę odpadów o kodzie 20 03 07 odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zgłoszenia odbioru wysłanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza realizację zgłoszeń poprzez odpowiedni system informatyczny. Zamawiający będzie składać zamówienia jednostkowe, w przypadku gdy zgromadzona przez niego ilość odpadów będzie wynosiła min. 20 Mg do odebrania w jednym dniu, lub zgodnie z indywidualnym ustalonym minimum logistycznym. 12. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.05.2020 | 11:00


» Location

ul. Szczecińska 112
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Szczecińska 112
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in