Przebudowa drogi gminnej w Paradyżu - ul. Lipowa

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Paradyżu - ul. Lipowa”.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 5 do SIWZ.
3.Przedmiot zamówienia jest ściśle określony w:
a)dokumentacji projektowej,
b)załączniku Nr 5 do SIWZ,
c)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
które stanowią integralną część SIWZ.
4.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z:
a)SIWZ i załącznikami do SIWZ, w tym dokumentami wymienionymi w pkt 4.3;
b)sztuką budowlaną;
c)obowiązującymi przepisami i normami, przy zachowaniu przepisów BHP;
d)zasadami współczesnej wiedzy technicznej;
e)uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
5.Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się, z zachowaniem profesjonalnej staranności, z dokumentacją projektową, STWiORB oraz wszelkimi uwarunkowaniami faktycznymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
6.Przedmiot zamówienia będzie spełniać wszystkie warunki prawne, techniczne i technologiczne, ekonomiczno-finansowe i organizacyjne wynikające z kompletnej dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne.
7.Przedmiary robót, stanowiące załączniki do SIWZ, pełnią jedynie funkcję orientacyjną i pomocniczą. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać wszystkie prace niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
8.Na zasadzie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a)operatorzy maszyn niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności: koparki, spycharki, równiarki, ładowarki, pogłębiarki, maszyny do rozkładania nawierzchni dróg, walca drogowego, frezarki;
Pozostałe uregulowania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę zostały uregulowane w rozdziale XXVI SIWZ oraz w § 15 wzoru umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.
9.Wymagania dotyczące robót:
9.1.Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem przepisów prawa budowlanego.
9.2.W zakresie obowiązujących przepisów materiały i urządzenia będą posiadać odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty bezpieczeństwa. Podczas realizacji zamówienia Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość sprawdzenia materiałów budowlanych, które będą użyte do wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania prac, jak również przedstawienia wyników tych badań.
9.3.Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszy przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
10.Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP, dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ.
11.Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne, stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 ustawy PZP, musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, należy je rozumieć jako przykładowe. Każdorazowo gdy wskazana jest w SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
12.Pozostałe warunki zostały przedstawione we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.
13.Zamawiający zaleca zapoznanie się z terenem, na którym mają być realizowane roboty budowlane oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.05.2020 | 11:00


» Location

Konecka 4
Paradyż 26-333
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Paradyż
Konecka 4
Paradyż 26-333
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in