Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi gminnej na terenie Miasta Suwałki od ulicy Północnej do ulicy Sejneńskiej z podziałem na dwie części: Część 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej na terenie Miasta Suwałki od ulicy Północnej do ulicy Wylotowej wraz z skrzyżowaniem i niezbędną infrastrukturą techniczną. Część 2.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej na terenie Miasta Suwałki od ulicy Wylotowej do ulicy Sejneńskiej wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi
gminnej na terenie Miasta Suwałki od ulicy Północnej do ulicy Sejneńskiej z podziałem na 2 zadania:
Część 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej na terenie Miasta Suwałki od ulicy Północnej do ulicy Wylotowej wraz z skrzyżowaniem i niezbędną infrastrukturą techniczną – w ramach tej części Wykonawca będzie pełnił usługi nadzoru autorskiego, która planowana jest do realizacji w latach 2020 – 2021.
Część 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej na terenie Miasta Suwałki od ulicy Wylotowej do ulicy Sejneńskiej wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną.
2.Zaktualizowana i opracowana dokumentacja projektowa ma na celu:
1)uzyskanie zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
2)przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację zadania i wykonanie robót,
3)pełnienie usługi nadzoru autorskiego nad częścią I, która planowana jest do realizacji w latach 2020 – 2021.
3.Dokumentacja musi spełniać obowiązujące przepisy i warunki techniczno – budowlane oraz być opracowana z wykorzystaniem nw. dokumentów:
1)dokumentacja archiwalna stanowiąca załącznik do siwz, dla poszczególnych zadań,
2)warunki techniczne zarządcy drogi ZDiZ, właścicieli infrastruktury: PWiK Sp. z o.o. Suwałki, PEC Sp. z o. o. Suwałki,
3)inne warunki techniczne uzyskane przez Projektanta na podstawie wystawionego przez Zamawiającego upoważnienia tj. PKP S.A., Dystrybucja PGE, ORANGE i inne,
4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym zakresu prac projektowych, dokumentacji technicznej i nadzoru autorskiego zawierają załączniki nr 9.1 i 9.2
5.Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Przedmiot zamówienia winien być opisany zgodnie z art. 30 ustawy Pzp.
6.Dokumentacja techniczna winna uwzględniać zapisy art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. tj. „W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników”.
7.Zamawiający w oparciu o art. 29 ust 3a ustawy Pzp. informuje, że zakres usługi opracowania dokumentacji technicznej oraz zakres usługi nadzoru autorskiego nie wymagają zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.05.2020 | 09:00


» Location

ul. Mickiewicza 1
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Suwałki
ul. Mickiewicza 1
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in