Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem". Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem w km 0+083 - 0+769,60, polegać będzie na:
1. Roboty przygotowawcze.
-wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,
-karczowanie drzew bez utrudnień (sztuk 36),
-rozebranie chodnika z płyt betonowych o wym. 35x35x5, ułożonych na podsypce piaskowej z transportem na odległość do 25 km,
-rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo- piaskowej.
-rozebranie obrzeży betonowych z transportem na odległość do 25 km,
-rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej z transportem na odległość do 25 km,
-rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych zamocowanych w podłożu gruntowym,
-zdjęcie tarcz znaków drogowych.
2. Podbudowy
-wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-IV, głębokość koryta 38 cm (chodnik),
-wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10cm (chodnik),
-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość 15 cm stabilizowany mechanicznie (chodnik),
-skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową,
-wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P, grubość warstwy 6 cm.
3. Nawierzchnie
-ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki o wytrzymałości powyżej 20 kN/m na całej powierzchni jezdni,
-nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, grubość warstwy 4 cm.
-nawierzchnia z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA, grubość warstwy 4 cm,
-wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 6 cm z odwiezieniem urobku na plac składowy na odległość 25 km.
4. Zjazdy
-wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-II, głębokość koryta 38 cm (ilość zjazdów: 22 szt.),
-wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm (ilość zjazdów: 22 szt.),
-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość15 cm (ilość zjazdów: 22 szt.),
-ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na ławie betonowej z oporem,
-wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3-5 cm, spoiny wypełnione piaskiem (ilość zjazdów 22 szt).
5. Kanalizacja deszczowa
-wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP SN 8 kd 400 wraz z zakupem
i transportem materiałów,
-wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP SN 8 kd 600 wraz z zakupem
i transportem materiałów,
-wykonanie przykanalików z rur PVC Dn 300 wraz z zakupem i transportem materiałów,
-wykonanie przykanalików z rur PVC Dn 200 wraz z zakupem i transportem materiałów,
-wykonanie studni żelbetowych rewizyjnych Dn 1000 z włazem żeliwnym wraz z zakupem i transportem materiałów,
-wykonanie studzienek ściekowych betonowych z osadnikiem Dn 500 z wpustem wraz z zakupem i transportem materiałów,
-wykonanie prób szczelności całości kanalizacji,
-regulacja elementów urządzeń podziemnych:
-regulacja pionowa istniejących zaworów wodociągowych lub gazowych,
-regulacja pionowa istniejących pokryw studzienek teletechnicznych,
-regulacja wysokościowa istniejących pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej.
6. Elementy ulic i dróg
-ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, lawy z oporem z betonu C12/15,
-ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na ławie betonowej z oporem,
-wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3-5 cm, spoiny wypełnione piaskiem (chodnik).
7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
-oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi,
-ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm,
-zakup i przymocowanie tablic do znaków drogowych o pow. do 0,3 m2,
-zakup i montaż barier drogowych U-11a.
8. Zieleń drogowa
- wykonanie trawników w opasce, siewem z uprzednim humusowaniem torfem warstwą o grubości 10 cm.

3. Zakres rzeczowy obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji technicznej i sztuki budowlanej takie jak m.in. prace geodezyjne (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, wyznaczenie kolizji itp.) zajęcie pasa drogowego, projekt czasowej organizacji ruchu, przywrócenie przyległego terenu do stanu pierwotnego.
4. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ. Roboty objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
5. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji technicznej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuki budowlanej, koszt prac geodezyjnych, oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy.
6. Roboty, które błędnie nie zostały ujęte w przedmiarze robót, a niezbędne do wykonania umowy zgodnie z jej warunkami wynikającymi z dokumentacji projektowej i STWiORB
i które należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami lub sztuką budowlaną, aby przedmiotowe dzieło zostało wykonane, odebrane i spełniało swoje funkcje, nie zostaną zapłacone.
7. Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, w tym przedmiar robót jako materiał pomocniczy do dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych służą ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Oferenta (Wykonawcy) tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
8. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja techniczna, przedmiar robót, umowa oraz SIWZ. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z późn. zm.).
9. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją techniczną, oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż. i branżowych.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji Zamawiającemu w sposób określony w dziale VIII niniejszej SIWZ.
11. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.): roboty przygotowawcze, podbudowy, nawierzchnie, zjazdy, kanalizacja deszczowa, elementy ulic i dróg, urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
11.1 Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 11 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust. 11.5.
11.2 Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracowników stosownie do ust. 11, Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcą złoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę oraz podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 11 Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje/wykonują osoba/osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
11.3 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający ma możliwość wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy/ podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww wymogu i dokonywania ich oceny, w tym poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zanonimizowanej umowy o pracę zatrudnionego pracownika zawierającą informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności datę zawarcia umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Wykonawca/podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu żądane dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia – w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania tego wezwania.
11.4 Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 11.2 lub 11.3 w terminie tam wskazanym będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy.
11.5 W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie umowę o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 11, Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oświadczenie o którym mowa w ust. 11.2.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.05.2020 | 11:30


» Location

Pl. Wolności 2
Nisko 37-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Dismantling services

» Buyer data

Powiat Niżański
Pl. Wolności 2
Nisko 37-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in