„Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy w latach 2020 i 2021”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Naprawa wyłomów - remont cząstkowy, nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w przewidywanej ilości 5 000 m² na terenie miasta Strzelce Krajeńskie i terenach wiejskich w miejscowościach: Brzoza, Bronowice, Bobrówko, Lipie Góry, Ogardy, Pielice, Tuczno, Wielisławice, Wilanów, Wełmin, Gardzko, Lubicz, Gilów, Sidłów.
Wykonanie Robót:
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) do naprawy należy wykonać bardzo starannie przez:
-wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni piłą mechaniczną na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej najlepiej prostokąta,
-usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsca do stanu powietrzno-suchego,
-usunięcie rumoszu i oczyszczenie wyciętych miejsc,
-ogrzanie bitumu lub emulsji asfaltowej i skropienie naprawianego miejsca i krawędzi pionowych,
-rozścielenie mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco w jednej warstwie grubości średnio 5 cm,
-zagęszczenie ułożonej warstwy walcem wibracyjnym lub w przypadku utrudnionego dostępu płytą wibracyjną,
-posmarowanie zewnętrznych krawędzi gorącym bitumem lub emulsją asfaltową
i zasypanie kruszywem 0 - 5mm,
-uprzątnięcie i wywiezienie gruzu asfaltowego, uporządkowanie terenu,

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją przetargową i poleceniami Zamawiającego.

Materiały:
Masa mineralno – asfaltowa standard I odpowiadająca wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym PN-S-96026 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Emulsja asfaltowa (bitum-asfalt drogowy) powinna odpowiadać wymaganiom zawartym
w normie: B11-71/6771-02 właściwości emulsji kationowej.

Sprzęt:
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej należy wykonać ręcznie z mechanicznym wycięciem łat oraz mechanicznym zawałowaniem masy bitumicznej walcem wibracyjnym.

Wykonawca przystępujący do remontu cząstkowego powinien wykazać się następującym sprzętem:
- rozściełacz mieszanek mineralno-asfaltowych,
- frezarka,
- walec wibracyjny,
- płyta wibracyjna,
- piła mechaniczna do cięcia nawierzchni,
- skrapiarki,
- sprężarki,
- samochód samowyładowczy,
- komplet oznakowania.

Transport:
Mieszankę mineralno - asfaltową „na gorąco” należy transportować w pojemnikach izolowanych cieplnie. Każdorazowo należy zapewnić warunek zachowania temperatury wbudowania masy.

Kontrola Jakości Robót:
Kontrole jakości robót sprawuje inspektor nadzoru wyznaczony do nadzorowania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Kontroli podlega przestrzeganie technologii wykonania remontu, stosowanie odpowiednich materiałów, oraz wielkość i lokalizacja wykonanych łat.

Obmiar Robót :
Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej nawierzchni.

Odbiór Robót:
Odbioru robót ustalonego wcześniej zakresu dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego zgodnie z terminami ustalonymi w umowie.

Podstawa Płatności:
Należności za wykonany remont cząstkowy nawierzchni drogi płatna będzie po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego faktury, protokołu odbioru częściowego, oraz zestawienia robót wykonanych na danej drodze/ulicy w danej miejscowości.

Warunki Bezpieczeństwa:
Za bezpieczeństwo i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Roboty winny być oznakowane przez Wykonawcę zgodnie z opracowanym we własnym zakresie „Projektem oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” i przedstawionym do zatwierdzenia Zamawiającemu.

Normy:
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Inne dokumenty:
1. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.05.2020 | 13:00


» Location

Al. Wolności 48
Strzelce Krajeńskie 66-500
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Strzelce Krajeńskie
Al. Wolności 48
Strzelce Krajeńskie 66-500
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in