1. Przedmiotem umowy jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i na jej podstawie zrealizowanie kompleksowej przebudowy wejścia do budynku Ministerstwa Finansów od strony ul. Traugutta.

» Notice description

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i na jej podstawie zrealizowanie kompleksowej przebudowy wejścia
do budynku Ministerstwa Finansów od strony ul. Traugutta. Zakres prac obejmuje m.in.:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej tj.:
a) sporządzenie projektu budowlanego,
b) sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz informacji BIOZ.
2) Wykonanie prac budowlano-montażowych i towarzyszących wraz z pracami zabezpieczającymi oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej Dziennik budowy.
3) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów z każdej branży.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i sposób jego realizacji zawiera Wzór Umowy wraz z załącznikami nr 1- 3 stanowiący Załącznik I do SIWZ, przy czym:
1) Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy stanowi Program funkcjonalno-użytkowy,
2) Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy stanowi Rzut pomieszczeń ( Inwentaryzacja),
3) Załącznik nr 3 do Wzoru Umowy stanowi Wizualizacja pomieszczeń,

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.05.2020 | 12:00


» Location

00-916 Warszawa


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in