„Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000282 w ciągu drogi powiatowej nr 1546K Stadła - Długołęka - Przyszowa w km 10+735 w m. Przyszowa wraz z dojazdami”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie obiektu mostowego JNI 35000282 w ciągu drogi powiatowej nr 1546K Stadła - Długołęka - Przyszowa w km 10+735 w m. Przyszowa wraz z dojazdami.
2. Zamówienie obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
1) przebudowę obiektu mostowego,
2) przebudowę dojazdów do obiektu mostowego (wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem do 6,0 mb i wzmocnieniem geosiatką, regulacja odwodnienia, budowa oraz przebudowa chodników, umocnienie skarp koszami siatkowo - kamiennymi oraz płytami ażurowymi),
3) budowę oświetlenia ulicznego,
4) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie oznakowania,
5) wykonanie dokumentacji czasowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji zadania oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej w skali 1:500.

Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określony został w dokumentacji przetargowej, w szczególności: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót i wzorze umowy - stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ.

3. W ramach zamówienia wykonawca winien uwzględnić:
1) w przypadku naruszenia własności osób trzecich, poniesienie kosztów z tytułu wyrządzonych szkód we własnym zakresie,
2) realizację wykonania nawierzchni asfaltowej warstwy ścieralnej w ciągu jednolitym całą szerokością jezdni,
3) wykonanie badań nośności i zagęszczenia wykonanej podbudowy przed położeniem nawierzchni bitumicznej jezdni oraz badań laboratoryjnych pobranych próbek wykonanej nawierzchni bitumicznej i innych materiałów wg. wskazań inspektora nadzoru,
4) wykonanie badań laboratoryjnych w jednostce wskazanej przez Zamawiającego lub zaakceptowanej przez Zamawiającego, jeżeli jednostkę badającą wskaże Wykonawca.
5) przed przystąpieniem do realizacji zamówienia winien dokonać (na własny koszt i we własnym zakresie) opracowania dokumentacji czasowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji zadania wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarządzeniem) oraz zabezpieczyć i oznakować roboty,
6) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w skali 1:500 wraz z ewentualną aktualizacją użytków gruntowych nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej - w ilości 3 egz. oraz forma elektroniczna (płyta CD - format *.pdf, *.dwg),
7) zapewnienie podczas prowadzonych prac dojść i dojazdów do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami.

4.. Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji na wykonane roboty w wysokości 36 miesięcy, liczonego od dnia odbioru końcowego. Okres gwarancji ponad minimalny okres stanowi kryterium oceny ofert na zasadach określonych w pkt 18.2 Lp. 2 SIWZ.
Kryterium nie dotyczy gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe, dla którego Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.05.2020 | 11:00


» Location

ul. Józefa Marka 9
Limanowa 34-600
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Józefa Marka 9
Limanowa 34-600
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in