„Dostawę różnych artykułów medycznych dla potrzeb Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim - powtórka”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawa różnych artykułów medycznych dla potrzeb Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim – powtórka, w asortymencie i ilościach określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ – w Formularzu asortymentowo-cenowym.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 21 pakietów (części) i obejmuje:
Pakiet nr 1 - Asortyment zabiegowo-operacyjny
Pakiet nr 2 - Maska tlenowa z rezerwuarem
Pakiet nr 3 – Artykuły do poradni „K”
Pakiet nr 4 - Asortyment zabiegowo-operacyjny
Pakiet nr 5 - Koperty RTG
Pakiet nr 6 - Igły do insuliny
Pakiet nr 7 – Sondy
Pakiet nr 8 - Asortyment okulistyczny
Pakiet nr 9 - Drobny sprzęt medyczny
Pakiet nr 10 - Asortyment różny
Pakiet nr 11 - Wkłady workowe
Pakiet nr 12 - Haczyki do przebijania błony
Pakiet nr 13 - Nakładka na deskę
Pakiet nr 14 – Elektrody dla dzieci
Pakiet nr 15 – Osłony na przewody, folie chirurgiczne
Pakiet nr 16 – Test do wykrywania wycieku płynu owodniowego
Pakiet nr 17 - Ustnik z klipsem piankowym
Pakiet nr 18 - Fartuch wzmocniony
Pakiet nr 19 - Buty ochronne
Pakiet nr 20 - Maski
Pakiet nr 21 - Środki ochrony osobistej

3. Wykonawca powinien zaoferować wyroby medyczne, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami:
1) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z późn. zm.),
2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416),
3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. 2010, Nr 186, poz. 1252).
4. Określone w Załączniku Nr 2 do SIWZ ilości są wielkością szacunkową, nie są wiążące dla Zamawiającego. Szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego.
5. Wykonawca pokrywa koszty transportu, odpowiada za prawidłowe warunki przewozu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami oraz zapewnia rozładunek do magazynu Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni roboczych. Do dostawy należy dołączyć fakturę w formie papierowej, bądź inny dokument pozwalający sprawdzić przedmiot umowy zgodnie z zamówieniem.
7. Dostawy przedmiotu zamówienia do NCM powinny odbywać się w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 8.00-15.00.
8. Zamawiający dopuszcza wycenę produktów w opakowaniu innej wielkości niż żądana w Formularzu asortymentowo-cenowym – Załącznik Nr 2.
9. Ilość opakowań należy odpowiednio przeliczyć zgodnie z w/wym. formularzem. W przypadku, gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa należy wpisać ilość do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli parametr miejsca setnego jest poniżej 5 to parametr dziesiętny zaokrągla się w dół, jeśli parametr miejsca setnego jest 5 i powyżej to parametr dziesiętny zaokrągla się w górę.
10. Dokonując odpowiedniego przeliczenia Wykonawca skreśla ilość opakowań podaną przez Zamawiającego i dopisuje wyliczoną ilość opakowań, a następnie parafuje zmiany.
11. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać ceny przez czas trwania umowy.
12. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość pakietów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.05.2020 | 12:00


» Location

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in