Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego ciągnika siodłowego oraz naczepy typu wywrotka

» Notice description

5.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego ciągnika siodłowego oraz naczepy typu wywrotka. Zamówienie podzielone zostało na 2 części:
- część zamówienia nr 1 zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego ciągnika siodłowego,
- część zamówienia nr 2 - zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego naczepy typu wywrotka.
W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą złożyć oferty częściowe na jedną lub wszystkie części zamówienia. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.

5.1.1. Część zamówienia nr 1:
Realizacja zamówienia polega na:
1) nabyciu od zbywcy fabrycznie nowego ciągnika siodłowego, spełniającego parametry wskazane w SIWZ TOM II szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2) oddaniu w/w pojazdu Zamawiającemu do używania na czas określony tj. od dnia wydania do dnia przeniesienia własności,
3) przeniesieniu własności samochodów na Zamawiającego po zakończeniu umowy leasingu, po wniesieniu ostatniej raty leasingowej,
4) ubezpieczeniu OC, AC, NNW, Assistance na okres 1 roku od dnia wydania samochodów.
5) Leasing operacyjny polegałby na wpłacie 10% wartości dostarczanego pojazdu, ratami leasingowymi rozłożonymi na 35 miesięcy oraz wykupem oferowanego pojazdu w ostatniej racie za 20 % jego wartości.

5.1.2. Część zamówienia nr 2:
Realizacja zamówienia polega na:
1) nabyciu od zbywcy fabrycznie nowej naczepy trzyosiowej, spełniającej parametry wskazane w SIWZ TOM II szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
2) oddaniu w/w naczepy Zamawiającemu do używania na czas określony tj. od dnia wydania do dnia przeniesienia własności,
3) przeniesieniu własności przyczepy na Zamawiającego po zakończeniu umowy leasingu, po wniesieniu ostatniej raty leasingowej,
4) ubezpieczeniu OC, AC, NNW, Assistance na okres 1 roku od dnia wydania naczepy.
5) Leasing operacyjny polegałby na wpłacie 10% wartości dostarczanej naczepy, ratami leasingowymi rozłożonymi na 35 miesięcy oraz wykupem oferowanej naczepy w ostatniej racie za 20 % jego wartości.

5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Usługi leasingu operacyjnego – CPV 66114000-2
Pojazdy ciężarowe z przyczepą – CPV 34133000-8

5.3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawia Tom II SIWZ.
5.4. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5.5. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących dostawy będące przedmiotem umowy w trakcie realizacji zamówienia.
5.6. Podwykonawstwo:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z dostawą przedmiotu zamówienia,
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.05.2020 | 11:00


» Location

Witaszyczki 1a
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Leasing

» Buyer data

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
Witaszyczki 1a
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in