Przebudowa drogi gminnej Nr 104011B – ul. Kościelna w Jasionówce

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej nr 104011B – ul. Kościelna w Jasionówce realizowana przy udziale środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.
Zakres robót obejmuje:
- wykonanie kanalizacji deszczowej DN315 o dł. 144,5 mb, DN200 o dł. 25 mb,
- utwardzenie terenu, w tym budowę 34 stanowisk postojowych i chodnika (łącznie 1849 m2 z kostki betonowej/granitowej oraz 224m2 z kamienia narzutowego),
- krawężniki betonowe (380 mb),
- nawierzchnie bitumiczne o gr. 4 cm i szerokości co najmniej 5 m (1450 m2).
- remont schodów ( o łącznej pow. 10,8 m2 )
- krawężniki granitowe ( 21 mb)
- barierka ze stali nierdzewnej wys. 1,1m , dł. 3 mb
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawiono w załącznikach do SIWZ: Projekt budowlany zamienny wraz z mapą , Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Przedmiar robót, Przekrój nawierzchni parkingu, Profil kanalizacji deszczowej, Przekrój normalny nawierzchni, zwanymi dalej „dokumentacją”. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany przy uwzględnieniu potrzeb osób niepełnosprawnych (w szczególności przejścia dla pieszych pozbawione przeszkód w rodzaju słupków, koszy na śmieci, donic, przejścia dla pieszych oraz wyjazdy dla samochodów przecinające chodniki oznaczone kontrastem i fakturą, przejścia dla pieszych z obniżeniem pozwalającym na łatwe wjechanie i zjechanie osobie na wózku, znaki drogowe i inne elementy wystające umieszczone na wysokości przynajmniej 230 cm, chodnik pozbawiony przeszkód, np. śmietników, słupków, donic, skrzynek itp., przejście po chodniku proste i szerokie na przynajmniej 120 cm).
W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej i projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w w/w dokumentacji.
W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej i projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.05.2020 | 11:00


» Location

Rynek 19
Jasionówka 19-122
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Jasionówka
Rynek 19
Jasionówka 19-122
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in