Utrzymanie czystości w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie zadanie nr 1 – teren zamiejski OD Kłodawa zadanie nr 2 – teren zamiejski OD Drezdenko zadanie nr 3 – teren zamiejski OD Sulęcin zadanie nr 4 – teren zamiejski OD Ośno Lubuskie

» Notice description

PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JEST :

Zadanie nr 1 – teren zamiejski OD Kłodawa
1) Utrzymanie czystości nawierzchni jezdni poprzez: zamiatanie mechaniczne pasa jezdni o szer. po 0.50 m przy krawężnikach z wywozem wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości.
2) Utrzymanie czystości nawierzchni chodników / ścieżek rowerowych poprzez zamiatanie mechaniczne powierzchni chodników / ścieżek rowerowych z wywozem wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości


Zadanie nr 2 – teren zamiejski OD Drezdenko
1) Utrzymanie czystości nawierzchni jezdni poprzez: zamiatanie mechaniczne pasa jezdni o szer. po 0.50 m przy krawężnikach z wywozem wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości.
2) Utrzymanie czystości nawierzchni chodników poprzez zamiatanie mechaniczne powierzchni chodników z wywozem wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości.

Zadanie nr 3 - teren zamiejski OD Sulęcin
1) Utrzymanie czystości nawierzchni jezdni poprzez: zamiatanie mechaniczne pasa jezdni o szer. po 0.50 m przy krawężnikach z wywozem wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości.
2) Utrzymanie czystości nawierzchni chodników / ścieżek rowerowych poprzez zamiatanie mechaniczne powierzchni chodników / ścieżek rowerowych z wywozem wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości.

Zadanie nr 4 - teren zamiejski OD Ośno Lubuskie
1) Utrzymanie czystości nawierzchni jezdni poprzez: zamiatanie mechaniczne pasa jezdni o szer. po 0.50 m przy krawężnikach z wywozem wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości.
2) Utrzymanie czystości nawierzchni chodników / ścieżek rowerowych poprzez zamiatanie mechaniczne powierzchni chodników / ścieżek rowerowych z wywozem wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości.


DOTYCZY ZADAŃ 1-4:

1) Wywóz i utylizacja wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości – po stronie Wykonawcy.

2) Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty. Prowadzone roboty w pasie drogowym należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania robót drogowych. Zamawiający przed rozpoczęciem wykonywania robót przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas ich trwania

3) W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego np.: po wichurze, burzy, ulewnych opadach deszczu itp. maksymalny czas na przystąpienie do usunięcie zanieczyszczeń spowodowanych przez powyższe okoliczności będzie wynosił ……….. godziny (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu/ telefonicznego, poczty elektronicznej.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że nie jest w stanie przewidzieć ilości sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego np. po wichurze, burzy oraz rozmiaru prac porządkowych jakie należy w związku z tym wykonać.


2. PRAWO OPCJI (DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ)

Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art.
34 ust. 5 ustawy Pzp.
1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum).
Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SIWZ (oddzielnie dla każdego z zadań).
Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SIWZ, oddzielnie dla każdego zadania.

2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji
Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie:
- dla zadania nr 1 - teren zamiejski OD Kłodawa
- dla zadania nr 2 - teren zamiejski OD Drezdenko
- dla zdania nr 3 - teren zamiejski OD Sulęcin
- dla zadania nr 4 - teren zamiejski OD Ośno Lubuskie

3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji
Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji:
- w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, warunków pogodowych, stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia,
- w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. II Prawo opcji w ilościach nie przekraczających wielkości podanych w tym załączniku oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia.

Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności: DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ:
- konieczność utrzymania czystości na odcinkach zamiejskich, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia "podstawowego",
- pilna konieczność usunięcia zanieczyszczeń z jezdni, chodników i pasów zieleni stanowiących zagrożenie dla użytkowników dróg,
- ujawnienie przez Zamawiającego błędów w opisie przedmiotu zamówienia.

Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do
4) Termin realizacji usług objętych opcją
Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 15.11.2020r.

5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją
Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli
w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia
na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania.

Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy
nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia.
Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje,
że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

6) Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będzie liczone wg stawek jednostkowych wskazanych w
ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac
wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywistych ilości usług zrealizowanych w ramach opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.05.2020 | 10:00


» Location

Al. Niepodległości 32
Zielona Góra 65-042
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
Zielona Góra 65-042
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in