„Modernizacja przepławki dla ryb na stopniu wodnym Brzeg Dolny" w ramach projektu POIS.03.02.00-00-0009/17 pn. „Stopień Brzeg Dolny – roboty modernizacyjne na stopniu, Etap II”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepławki dla ryb na stopniu wodnym Brzeg Dolny” w ramach projektu POIS.03.02.00-00-0009/17 pn. „Stopień Brzeg Dolny – roboty modernizacyjne na stopniu, Etap II”, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 8/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. znak IF.AB.7840.2.15.2013.JT2 o pozwoleniu na realizację inwestycji, zmienionej decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak DLI.III.6621.90.2015.PK-16; NK 137199/16 z dnia 15.09.2016 r., opisanych dokumentacją projektową : projektem budowlanym wykonanym przez DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o. w Warszawie oraz projektem wykonawczym wykonanym przez Elektrownie Wodne „ZENERIS” Sp. z o.o. w Poznaniu.
Szczegółowy zakres robót zawiera załączona do SIWZ dokumentacja projektowa

Uwaga!
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający informuje, że zostały one przywołane wyłącznie w celu określenia minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego i mają charakter przykładowy.

Informacje dotyczące innych czynności, które Wykonawca będzie realizował w ramach przedmiotu zamówienia (np.: obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza, dokumentacja powykonawcza, nadzór autorski, itp.):
a) zapewnienie stałej obsługi geodezyjnej budowy oraz przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym pomiarów geodezyjnych,
b) zapewnienie nadzoru geotechnicznego nad robotami ziemnymi,
c) zapewnienie nadzoru przyrodniczego nad robotami budowlanymi w oparciu o decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach,
d) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jeżeli zachodzi taka konieczność,
e) zabezpieczenie terenu budowy w sposób gwarantujący bezpieczeństwo pracy jazu, elektrowni stopnia wodnego Brzeg Dolny,
f) współpraca z nadzorem zewnętrznym Zamawiającego,
g) kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot Umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze wraz z dokumentacją fotograficzną,
h) przed zgłoszeniem gotowości do odbioru przedmiotu Umowy wykonanie wszelkich przewidzianych przepisami prawa prób, odbiorów i badań oraz dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy,
i) umożliwienie wstępu i dokonywania kontroli w miejscu realizacji przedmiotu Umowy przez uprawnione do ich przeprowadzania podmioty krajowe i wspólnotowe,
j) dokonywanie uzgodnień z właścicielami działek dot. wejścia z robotami oraz zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy,
k) uporządkowanie terenu budowy jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i przekazanie Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,
l) sporządzenie wymaganych projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót,
m) dokonanie uzgodnienia lub zawarcie umowy z zarządcami dróg dostawy materiałów budowlanych na teren budowy oraz ewentualna naprawa dróg po zakończeniu robót,
n) oznakowania i zabezpieczenia dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg oraz ponoszenia opłat zawiązanych z zajęciem pasa drogowego (o ile jest wymagane);
o) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej projektu wraz
z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą wynikających z obowiązków służb geodezyjnych (całość w 2 egz. wersja papierowa, 2 egz. wersja elektroniczna ze skanami dokumentacji),
p) montażu tablic promocyjnych dostarczonych przez Zamawiającego;
q) zabezpieczenia odpadów powstałych w skutek prowadzonych prac i ich usuwanie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
• zał. nr 02 do SIWZ - Wzór umowy;
• zał. nr 03 do SIWZ - Przedmiar robót;
• zał. nr 03 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;
• zał. nr 05 do SIWZ - Projekt Wykonawczy TOM I + rysunki;
• zał. nr 06 do SIWZ - Projekt Wykonawczy TOM II + rysunki;
• zał. nr 07 do SIWZ - Projekt Wykonawczy TOM III + rysunki;
• zał. nr 08 do SIWZ - Projekt Wykonawczy TOM IV + rysunki;
• zał. nr 09 do SIWZ - Projekt Wykonawczy TOM V + rysunki;
• zał. nr 10 do SIWZ - Projekt Wykonawczy TOM VI + rysunki;
• zał. nr 11 do SIWZ - Projekt Budowlany + rysunki
• zał. nr 12 do SIWZ -Zamienny projekt zagospodarowania terenu + rysunki
• zał. nr 13 do SIWZ -Pozwolenie na Realizację Inwestycji nr 8/15 z 28 04.2015r.
• zał. nr 14 do SIWZ -Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
nr KIRO.7624-D.Ś/10/2010/08 z 6.10.2010 r.
• zał. nr 15 do SIWZ - Pozwolenie wodno-prawne nr DM-W-I.7322.16.2013.RS z dnia 19.08.2013 r.
• zał. nr 16 do SIWZ- Uzgodnienie RDOŚ nr WOOŚ.4242.10.2014.ŁCK.16 z dnia 23.04.2015 r.
• zał. nr 17 do SIWZ - Decyzja Ministra Budownictwa nr DLI.III.6621.90.2o15.PK.16 z 15.09.2016r
Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji niniejszej umowy do zatrudnienia we własnym lub przedsiębiorstwie Podwykonawcy na podstawie umowy o pracę,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (DU z 2018r., poz. 917 z późn.zm.), osób wykonujących następujące czynności związane z realizacją przedmiotu umowy: w zakresie
a/ roboty przygotowawcze,
b/ roboty rozbiórkowe,
c/ roboty ziemne,
d/ roboty budowlane w zakresie inżynierii wodnej (kafarowe, konstrukcyjne betoniarskie i zbrojarskie, warsztatowe i montaż konstrukcji stalowych na budowie, wykończeniowe),
e/ sieć kontrolno-pomiarowa,
f/ zagospodarowanie terenu,
Nie dotyczy to osób które będą wykonywały czynności związane z prowadzeniem prac geodezyjnych, nadzoru przyrodniczego, archeologicznego i geotechnicznego.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania – przez Wykonawcę lub Podwykonawcę – wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a/ żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,
b/ żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,
c/ przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją: 60 miesięcy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.05.2020 | 08:00


» Location

Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in