Modernizacja budynku i pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9 w Toruniu.

» Notice description

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Modernizacja budynku i pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9 w Toruniu”.
1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
a) Wykonanie robót ogólnobudowlanych w kuchni – wykonanie rozbiórek (ścian, tynków, płytek, stropów, stolarki, starych instalacji itp.), wykonanie przebić w stropach, wykonanie robót murowych, konstrukcji żelbetowych, wykonanie robót odgrzybieniowych, wykonanie tynków sufitów i ścian, wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek i ścian, ułożenie płytek ściennych i posadzkowych, wykonanie robót malarskich, montaż stolarki drzwiowej, montaż osłon grzejnikowych,
b) Wykonanie wentylacji nawiewno – wywiewnej wraz z pomieszczeniem wentylatorowni,
c) Wykonanie instalacji wod. – kan. i cyrkulacjnej wraz z montażem automatycznego zmiękczacza wody,
d) Wykonanie instalacji c.o. i gazowej,
e) Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego kuchni wraz z okapami,
f) Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia technologiczne, oświetleniowej i gniazd wtykowych,
Całość prac należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i aneksem do tego projektu, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i normami oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie.
1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez „Goldman&White Line Architects”), w tym części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi.
1.4. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym.
1.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach rozbiórkowych, murowych, tynkarskich, malarskich, posadzkowych, robotach związanych z dostawą i montażem wyposażenia technologicznego, robotach branży sanitarnej i elektrycznej.
Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ
1.6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.
1.7. Informacje i wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo oraz wypłacie wynagrodzenia w częściach i procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia zawarta są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do siwz.
1.8. Informacje dotyczące rozwiązań równoważnych zawarte są w pkt 1.12 SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.05.2020 | 10:00


» Location

ul. Wały gen. Sikorskiego 8
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in