Regulacja Srebrnego Potoku 0+000÷12+167 miasto Elbląg, gm. Milejewo, woj. warmińsko-mazurskie - zakres zadania cz.1, etap II

» Notice description

1.Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Regulacja Srebrnego Potoku 0+000÷12+167 miasto Elbląg, gm. Milejewo, woj. warmińsko-mazurskie - zakres zadania cz.1, etap II”.
2) Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, w dolinie i bezpośrednim sąsiedztwie Srebrnego Potoku.
3) Stan istniejący: w 2019r. zostały wykonane roboty budowlane polegające na wykonaniu umocnienia typu 2 tj. koszy siatkowo-kamiennych na czterech odcinkach Srebrnego Potoku na ogólnej dł. 120 m.
4) Zakres prac do wykonania:
Roboty budowlano-montażowe:
Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie umocnienia prawej skarpy Srebrnego Potoku na ogólnej długości 243m, w odcinkach od km 3+759 w dół cieku. Zakres robót do wykonania:
a) 96m umocnienia typu P-1:
Przewiduje się wykonanie umocnienia brzegu cieku materacami siatkowo-kamiennymi podpartymi palisadą z kołków drewnianych tj. umocnienie typu P-1 na dł. ok. 96m; wykonanie podsypki, ułożenie materacy siatkowo-kamiennych na geowłókninie, wykonanie narzutu kamiennego.
b) 127m umocnienia typu P-2:
Przewiduje się wykonanie umocnienia brzegu cieku koszami siatkowo-kamiennymi (gabiony) tj. umocnienie typu P-2 na dł. ok. 127m, wykonanie podsypki, ułożenie koszy siatkowo-kamiennych na geowłókninie, pogrążenie ścianki z grodzic stalowych, wykonanie narzutu kamiennego.
c) wykonanie 2 progów korekcyjnych o łącznej długości 20m:
Zamówienie obejmuje wykonanie 2 progów korekcyjnych w korycie cieku o łącznej długości 20 m wykonanych z zastosowaniem ścianki szczelnej, koszy gabionowych, materacy siatkowo-kamiennych zabezpieczonych palisadą z kołków drewnianych i narzutem kamiennym.
Sugeruje się wykonanie w pierwszej kolejności umocnienia w km cieku ok. 3+750-3+759.
Wykonawca zobowiązany jest do naprawy nawierzchni drogi gruntowej (ścieżka, droga leśna) zniszczonej w wyniku eksploatacji podczas prowadzenia prac przy regulacji Srebrnego Potoku.
Zamawiający informuje, że przekazanie dróg dojazdowych (ścieżka, droga leśna) odbędzie się na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych z właścicielami gruntów tj. Nadleśnictwem Elbląg, Zarządem Zieleni Miejskiej w Elblągu.
Z chwilą przejęcia drogi Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, obszarów leśnych i ochrony przyrody, należytego utrzymania stanu drogi, należytego oznakowania drogi.
Na drodze należącej do Nadleśnictwa Elbląg Wykonawca zobowiązany jest zamieścić informację (oznakowanie) uwzględniającą bezpieczeństwo użytkowników szlaku turystycznego oraz informację o treści „Zachowaj ostrożność! Na drodze mogą być prowadzone leśne prace gospodarcze. Prosimy o podporządkowanie się do poleceń Służby Leśnej”. Droga leśna, ścieżka w dniu jej odbioru po wykonaniu przedmiotu zamówienia musi zostać przekazana w stanie niepogorszonym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych załączniku nr 3 do SIWZ – wzór umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.05.2020 | 11:00


» Location

Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in