Przebudowa budynku „B” MPS Nr 4 w Mławie

» Notice description

1. Opis przedmiotu zamówienia:
„Przebudowa budynku „B” MPS Nr 4 w Mławie”.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) System oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz hydrantów Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie:
a) system oddymiania,
b) wydzielenie p.poż. klatki schodowej, wymiana stolarki drzwiowej,
c) instalacja systemu grawitacyjnego odprowadzenia dymu i ciepła,
d) przewidywany zakres robót budowlano – instalacyjnych,
e) oświetlenie awaryjne,
f) instalacja wody dla celów p-poż.,
g) przebudowa instalacji c.o.
2) Przebudowę wyjść ewakuacyjnych z sal przedszkolnych od strony ul. Zygmunta Krasińskiego:
a) rozbiórka istniejących wejść i tarasu,
b) uzupełnienie tynków i elewacji w miejscach rozbiórki,
c) wykonanie nowych wyjść ewakuacyjnych i wyjścia z budynku poprzez wykonanie
schodów zewnętrznych wraz z okładzinami i poręczami,
d) uzupełnienie chodników z kostki betonowej,
e) wykonanie zagospodarowanej zieleni w miejscu rozebranych schodów i tarasu.
3) Zakres dodatkowych czynności towarzyszących:
a) doprowadzenie terenu objętego oddziaływaniem inwestycji w trakcie jej realizacji do stanu jak przed rozpoczęciem prac,
b) wywóz oraz utylizacja nadmiaru ziemi, gruzu oraz elementów nie nadających się do ponownego wbudowania,
c) koszt usług geodezyjnych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej,
d) roboty przygotowawcze (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenia istniejących
obiektów przed uszkodzeniami, które wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez
dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii (oraz inne ewentualne media),
e) przygotowanie wszelkich dokumentów koniecznych do zakończenia inwestycji w terminie.
4) W zakresie Wykonawcy jest przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej załączanej do wniosku o pozwolenie na użytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
5) Wykonawca powinien dysponować osobą/ osobami, które będą pełniły funkcję kierownika budowy/kierownika robót dla przedmiotowego zadania.
3) Zamawiający wskazuje następujący termin realizacji inwestycji: od dnia 1.07.2020 r. do dnia 20.08.2020 r.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, obejmujący zakres wskazany w ust. 2 określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa zawierająca:
1) Projekt techniczny;
2) STWiORB;
3) Przedmiary robót, obmiar;
UWAGA: odwołanie się w przedmiarze do pozycji z KNR ma tylko charakter pomocniczy.
4) Wszelkie roboty towarzyszące, należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.
Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy
(art. 30 ust. 5 Ustawy PZP).W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, którym charakteryzują się produkty dostarczone przez konkretnego wykonawcę, pod warunkiem:
1) zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, materiałów i elementów wyposażenia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wyroby budowlane i urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
2) wykazania, że zastosowane wyroby budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy PZP).
5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
6. Zamawiający określa następujące wymagania, o których mowa w Art. 29 ust. 3a Ustawy PZP związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917 z późn. zm.) w następujący sposób:
1) Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca (Podwykonawca i dalszy podwykonawca) zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wszystkie osoby wykonujące prace fizyczne (robotnicy budowlani) w zakresie: prac pomocniczych, prac ziemnych i prac montażowych.
2) Wykonawca, przed wprowadzeniem na teren budowy zgodnie z postanowieniami Umowy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności, oświadczenie, że wszystkie wymagane przez Zamawiającego osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
3) Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia, trwało w całym okresie wykonywania zamówienia przedmiotu umowy.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie.
5) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1).
7. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w Art. 29 ust. 3a Ustawy PZP:
1) Po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, a przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne pod rygorem nieważności oświadczenie zawierające informacje dotyczące formy zatrudnienia wymaganych osób z podaniem rodzaju czynności, stanowisk, funkcji, które będą wykonywane w trakcie realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia (zanonimizowany wykaz osób).
2) Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z wydaniem Wykonawcy terenu budowy do momentu otrzymania oświadczenia i wykazu osób, o którym mowa powyżej. Wynikłe z tego powodu opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane jako opóźnienie z winy Wykonawcy i nie będzie obciążało Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.05.2020 | 11:00


» Location

Stary Rynek 19
Mława 06-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Burmistrz Miasta Mława
Stary Rynek 19
Mława 06-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in