Rozbudowa systemu klimatyzacji w Ratuszu wraz z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - w formule zaprojektuj i wybuduj

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno – użytkowego (zwanego dalej „PFU”) wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego „Rozbudowy systemu klimatyzacji w Ratuszu wraz z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych” (wraz z opiniami, uzgodnieniami, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru robót i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi), obejmującego:
a) Inwentaryzację obiektu,
b) Projekt branży architektonicznej,
c) Projekt branży konstrukcyjnej wraz z oceną stanu technicznego obiektu,
d) Projekt branży instalacji klimatyzacji,
e) Projekt branży instalacji elektrycznej,
2) Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, o których mowa w pkt. 3),
3) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1),
4) Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresu obsługi i eksploatacji systemu klimatyzacji oraz platform schodowych,
5) Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń,
6) Serwisowanie urządzeń technologicznych i instalacji przez autoryzowane jednostki lub producenta w okresie gwarancyjnym od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 pkt. 9 wzoru umowy, w przypadku gdy w ramach umowy zamontowano urządzenia wymagające serwisowania przez autoryzowane jednostki lub producenta,
7) Zapewnienie przeprowadzenia co najmniej 1 raz w ciągu roku kontroli podstawowej urządzeń technologicznych i instalacji przez producenta tych urządzeń lub autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 pkt.9 wzoru umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy.
3. Wykonawca - w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia - zobowiązany będzie do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231)) powstałych w wyniku realizacji zamówienia na zasadach i polach eksploatacji wskazanych w § 3 ust. 6 – 8 wzoru umowy.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych na okres zadeklarowany w ofercie, nie krótszy niż 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.03.2020 | 10:00


» Location

ul. dr. Floriana Ogana 5
Knurów 44-190
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
Knurów 44-190
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in