Udzielenie gminie-miasto Grudziądz zobowiązania krótkoterminowego w formie kredytu bądź pożyczki do wysokości 30 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie gminie-miasto Grudziądz zobowiązania krótkoterminowego w formie kredytu bądź pożyczki do wysokości 30 000 000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza.
2.Spłata zobowiązania nastąpi do dnia 31 grudnia 2020 r.
3.Wyklucza się założenie rachunku bieżącego w banku Wykonawcy.
4.Oprocentowanie kredytu bądź pożyczki – według zmiennej stawki WIBOR 1M notowanej ostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego powiększonej o marżę dla Wykonawcy. Marża wiążąca w całym okresie trwania umowy.
5. Spłata odsetek od zaciągniętego zobowiązania krótkoterminowego następować będzie w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym zostaną uruchomione środki, na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez Wykonawcę najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek. W przypadku, gdy dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, płatność nastąpi ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień spłaty.
6.Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu bądź pożyczki przy założeniu, że rok liczy 366 dni. Zamawiający dopuszcza pobranie przez Wykonawcę prowizji od uruchomienia zobowiązania krótkoterminowego.
7. Źródłem spłaty zobowiązania krótkoterminowego wraz z pochodnymi będą dochody własne gminy-miasto Grudziądz.
8.Zabezpieczenie zobowiązania krótkoterminowego stanowić będzie weksel in blanco na warunkach określonych w deklaracji wekslowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: wcześniejszej spłaty zobowiązania bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat, wypłaty środków jednorazowo lub w transzach na wniosek Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku.
9.Zamawiający, jako załączniki do niniejszej SIWZ udostępnia n/w materiały:
1)Budżet miasta Grudziądza na 2020 r.,
2)Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Grudziądza na lata 2020-2049,
3)Zarządzenie nr 6/20 Prezydenta Grudziądza z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza,
4)Sprawozdania za lata 2017-2018 i I, II, III kwartał 2019 r.:
- Rb-27S (z wykonania planu dochodów budżetowych),
- Rb-28S (z wykonania planu wydatków budżetowych),
- Rb-NDS (o nadwyżce/deficycie),
- Rb-N (o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych),
- Rb-Z (o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń),
5)Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu miasta Grudziądza za lata 2017-2018 r. i I półrocze 2019 r.,
6)Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie budżetu na lata 2018-2020,
7)Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2049,
8)Wykaz jednostek powiązanych kapitałowo z gminą-miasto Grudziądz,
9)Informacja o zobowiązaniach gminy-miasto Grudziądz z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji,
10)Wykaz udzielonych poręczeń przez gminę-miasto Grudziądz,
11)Aktualne zaświadczenie z ZUS i US.
10.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, by wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu przedmiotu zamówienia w zakresie czynności obsługi kredytu bądź pożyczki, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę / Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.
11.Sposób dokumentowania zatrudnienia - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności obsługi kredytu bądź pożyczki.
12.Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądać potwierdzenia przez wykonawcę faktu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, poprzez złożenie oświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu osób wykonujących czynności obsługi kredytu bądź pożyczki, na podstawie umowy o pracę. Pierwsze oświadczenie wykonawca składa bez wezwania zamawiającego w terminie 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, kolejne w terminie 7 dni od otrzymania wezwania zamawiającego. Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów uznane zostanie przez Zamawiającego jako uchylanie się od obowiązku zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie nałożeniem sankcji przewidzianych w istotnych postanowieniach umowy. Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w sytuacji, gdy poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności obsługi kredytu bądź pożyczki.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 10:00


» Location

ul. Ratuszowa 1
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

Gmina Miasto Grudziądz
ul. Ratuszowa 1
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in