Część I Zamówienia – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla poprawy efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa i zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.”, Część II Zamówienia – Opracowanie Audytu energetycznego ex-post, prób szczelności instalacji, badań termowizyjnych dla projektu nr POIS.01.03.01-00-0060/17-00 pn. „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach” – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie audytów energetycznych ex-post, prób szczelności instalacji oraz badań termowizyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach” w formule zaprojektuj i wybuduj.
Zakres zamówienia obejmuje 2 części, tj.:

Część I: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla poprawy efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa i zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.”– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.

Pełnienie nadzoru obejmuje następujące branże:
a) konstrukcyjno-budowlaną,
b)instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Część II: Opracowanie Audytu energetycznego ex-post, próby szczelności instalacji, badanie termowizyjne dla projektu nr POIS.01.03.01-00-0060/17-00 pn. „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach” – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ.

Opracowanie audytu energetycznego ex-post, próby szczelności instalacji, badanie termowizyjne należy wykonać dla pawilonu 1 s. ABCD, Stacji Uzdatniania Wody i budynku terapii zajęciowej.

! Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt. 15 ustawy jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dwie (2) części zamówienia.

1. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego Wykonawca będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186)
2. Zamawiający zaleca dokonanie oględzin miejsca inwestycji, której dotyczy pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz opracowania audytu energetycznego ex-post, w tym prób szczelności instalacji i badań termowizyjnych (wizja w terenie), przed przystąpieniem do przygotowania ofert cenowych. Koszty zapoznania się z terenem budowy ponosi Wykonawca. Warunkiem dokonania oględzin jest uprzednie złożenie do Dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach pisemnego wniosku o wstęp na teren Zakładu Karnego, w celu przeprowadzenia wizji lokalnej. Zamawiający przewiduje wyznaczenie jednego dnia na umożliwienie wykonawcom przeprowadzenia wizji lokalnej.
3. Zamawiający wymaga aby oferta dla poszczególnych części obejmowała całość przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty– według oceny Wykonawcy - niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.03.2020 | 10:00


» Location

ul. Partyzantów 1
Wronki 64-510
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Zakład Karny
ul. Partyzantów 1
Wronki 64-510
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in