Utrzymanie, remonty i konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

» Notice description

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) naprawę nawierzchni jezdni, chodników, zatok parkingowych oraz poboczy;
2) odnowienie oznakowania poziomego oraz wymianę oznakowania pionowego ulic;
3) monitorowanie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych w zakresie stanu oznakowania pionowego i poziomego oraz stanu technicznego nawierzchni dróg, chodników, zatok parkingowych oraz poboczy,
4) wdrażanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA określa:
1) Wzór umowy z załącznikami – zał. nr 9 do SIWZ
2) Wykaz dróg publicznych gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Bielany - zał. nr 10 do SIWZ, stanowiący jednocześnie zał. nr 3 do umowy,
3) Wykaz dróg publicznych gminnych i wewnętrznych będących na gwarancji - zał. nr 11 do SIWZ, stanowiący jednocześnie zał. nr 4 do umowy;
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Bielany – zał. nr 12 do SIWZ;
5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie utrzymania oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego na terenie Dzielnicy Bielany – zał. nr 13 do SIWZ;
6) Typowe rysunki – zał. nr 14 do SIWZ.
7) Przedmiar robót, stanowiący jednocześnie Kosztorys ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

KLAUZULE SPOŁECZNE:
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający wymaga w okresie prowadzenia robót budowlanych skierowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnionej/ych (pod pojęciem „zatrudnionej/ych” należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy (Dz. U. 2018 poz. 708 z późn. zm.) pracowników do wykonywania n/w czynności: związanych z naprawą nawierzchni jezdni, chodników, zatok parkingowych, poboczy i oznakowania, takich jak: roboty brukarskie, asfaltowe, prace porządkowe, obsługa maszyn.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.03.2020 | 13:00


» Location

ul. Żeromskiego 29
Warszawa 01-882
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
ul. Żeromskiego 29
Warszawa 01-882
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in