Zamówienia na roboty budowlane polegające na przebudowie boiska sportowego wraz z budową oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej – Zdroju

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie boiska sportowego wraz z budową oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej – Zdroju.
I. Zakres rzeczowy przedmiotowych robót budowlanych obejmuje w szczególności:
a) demontaż urządzeń, ogrodzenia i ławek,
b) podniesienie terenu,
c) przebudowę boiska wraz z wykonaniem nawierzchni systemowej,
d) budowę chodników i odwodnienia liniowego,
e) wykonanie ogrodzenia,
f) założenie trawników,
g) roboty towarzyszące.

Miejsce realizacji robót budowlanych: teren Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej - Zdroju,
ul. Zdrojowa 1, 33-350 Piwniczna - Zdrój, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.
Lokalizacja inwestycji: działki ewid. nr 1913/1, 1913/2 oraz 1913/3, obręb Piwniczna,
gm. Piwniczna - Zdrój.

UWAGA:
Budynki Zespołu Szkół i Placówek, w sąsiedztwie których prowadzone będą roboty budowlane są obiektami użytkowanymi zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający niezakłócone użytkowanie obiektów oraz zachowanie bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiektach i w ich pobliżu. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do budynków oraz do terenu wokół budynków (parking itd.) nie objętych procesem inwestycyjnym. Prace powinny być prowadzone w uzgodnieniu
z Dyrektorem placówki.
II. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji projektowej (zwanej również „dokumentacją techniczną”), stanowiącej Załącznik
nr 1 do SIWZ, na którą składają się:
1) decyzja nr 2045/2019 Starosty Nowosądeckiego, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę,
2) projekt budowlany w branży architektonicznej wraz z częścią graficzną,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) przedmiar robót.

UWAGA:
Wskazane roboty budowlane mają być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją projektową, przy czym projekt budowlany w branży architektonicznej oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót obejmują szerszy zakres robót nieobjęty niniejszym zamówieniem.
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, przedmiar robót będący częścią Załącznika nr 1 do SIWZ stanowi jedynie materiał informacyjny co do rodzaju robót objętych niniejszym zamówieniem, zatem wykonawca nie może powoływać się na przedmiar jako podstawę wyceny oferty.
Zamawiający uzyskał w dniu 10.10.2019 r. Decyzję nr 2045/2019 Starosty Nowosądeckiego, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na:
• przebudowę i rozbudowę budynku „B” Zespołu Szkół i Placówek wraz z jego nadbudową o część wypoczynkową,
• rozbiórkę budynku „A” oraz muru oporowego,
• budowę układu komunikacji wewnętrznej i placu zabaw,
• przebudowę i budowę oświetlenia,
• przebudowę boiska z odwodnieniem
na dz. nr 1913/1, 1913/2, 1913/3 położonych w obrębie Piwniczna, gm. Piwniczna – Zdrój.

UWAGA:
Podane w dokumentacji technicznej, ewentualne znaki towarowe, patenty, pochodzenie, nazwy własne towarów lub ich producentów, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
W przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
III. Specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. Jednakże w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający umożliwia dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia i jego otoczenia i zaleca szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją techniczną. Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca realizacji zamówienia, zobowiązani są zgłosić ten fakt do dnia 9 marca 2020 r. Kierownikowi Zespołu Zamówień Publicznych i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu – Panu Piotrowi Piechnikowi, za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania. O terminie przeprowadzenia oględzin zainteresowani wykonawcy zostaną poinformowani za pośrednictwem w/w Platformy zakupowej.

IV. Zamawiający wymaga, by na roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia wykonawca udzielił minimum 5 - letniej gwarancji jakości i rękojmi (uwaga: okres gwarancji jakości i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert – patrz pkt 19 SIWZ).

V. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą od ceny całkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy. Ubezpieczenie (polisa OC) musi być ważne na dzień zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy
w sprawie zamówienia publicznego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w ubezpieczenia OC.
W przypadku, gdy polisa wygasa w trakcie trwania umowy na realizację zamówienia, wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia polisy lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą od ceny całkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy i przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC. Tym samym wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą od ceny całkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego przedłużenie polisy OC lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia, zamawiający może rozwiązać umowę na realizację zamówienia. VI. Wykonanie przedmiotu zamówienia przebiegać będzie zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.03.2020 | 10:00


» Location

Jagiellońska 33
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
Jagiellońska 33
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in