USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usług pralniczych obejmujących min.: pranie, dezynfekcję, wybielanie, usztywnianie, suszenie, prasowanie, maglowanie sortowanie i segregowania w ilości ok. 65 050 kg w okresie 12 miesięcy, transport bielizny zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w zakładach opieki zdrowotnej, ponadto drobne usługi szwalniczo krawieckie (przyszywanie guzików, troków, łat, cerowanie, zszywanie naprawa uszkodzonej bielizny) oraz zaopatrzenie Zamawiającego w worki do brudnej i czystej bielizny w ilości ok 67 sztuk.
2. Zakres zamówienia obejmuje n/w asortyment:
Odzież i bielizna osobista: 24 000 kg
Ręczniki, ścierki: 5 000 kg
Bielizna pościelowa (poszwy, powłoczki, prześcieradła, podkłady bawełniane) : 25 000 kg
Bielizna krochmalona: 1 000 kg
Syntetyki (firanki): 150 kg
Materace: 1 100 kg
Koce: 3 300 kg
Kołdry, poduszki: 3 500 kg
Mopy: 1 800 kg
Odzież ochronna: 200 kg
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do magazynu czystego u Zamawiającego czystą bieliznę posortowaną i posegregowaną, opakowaną i opisaną według komórek organizacyjnych szpitala.
Czysta bielizna i pozostały asortyment będzie dostarczany do magazynu posegregowany asortymentowo na poszczególne oddziały szpitalne (w workach foliowych pakowanych max. po 12 kg w worku). Ilość przekazywanego asortymentu będzie potwierdzana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
4. Asortyment po upraniu musi posiadać takie same parametry jak przed upraniem tj. nie może ulec skurczeniu.
5. W przypadku wystąpienia trwałych zabrudzeń, które nie są możliwe do usunięcia lub ich usunięcie spowodowałoby odbarwienie lub uszkodzenie danego asortymentu Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego, że dany asortyment oddany do prania posiada silne zabrudzenia, których usunięcie mogłoby uszkodzić tkaninę danego asortymentu wówczas Zamawiający sam podejmie decyzje o dalszym rozwiązaniu i ewentualnych konsekwencjach.
6. Obowiązkiem Wykonawcy jest szczelne pakowanie w worki foliowe wg asortymentu : ( prześcieradła, poszwy, poszewki itp.) w sposób uniemożliwiający zabrudzenie i skażenie.
7. Wymagania co do miejsca wykonywania usług, urządzeń i środków wykorzystywanych do świadczenia usług oraz sposobu realizacji przedmiotu zamówienia
- Usługi wykonywane będą w pomieszczeniach oraz przy użyciu maszyn i środków piorących wykonawcy; pralnia lub pralnie, w której (ych) wykonywane będą usługi winny, posiadać zezwolenie właściwego organu sanitarno -epidemiologicznego na pranie bielizny szpitalnej.
- Pomieszczenia pralni powinny być urządzone w sposób zapewniający zachowanie bariery higienicznej rozumianej jako całkowite wyeliminowanie stykania się bielizny czystej z brudną oraz pracowników z tych dwóch stref.
- Środki piorące i dezynfekujące powinny posiadać wpisy do rejestru wyrobów medycznych lub świadectwa rejestracji produktu biobójczego lub pozwolenia MZ na obrót oraz Karty Charakterystyki substancji niebezpiecznych jak również gwarantować technologię dezynfekcji niskotemperaturowej w procesie prania( temperatura nie większa niż zalecana przez producenta asortymentu).
- Pranie winno się odbywać zgodnie z wymogami obowiązującymi w służbie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
- Bielizna i odzież będzie podlegała dezynfekcji w każdym procesie prania.
- Cykl prania i dezynfekcji bielizny (czas , temperatura , stężenie środka dezynfekcyjnego ) musi być dostosowany do pranego materiału zgodnie z instrukcją producenta.
- Pranie, suszenie, maglowanie, prasowanie obejmować będzie pranie bielizny szpitalnej z dezynfekcja chemiczno – termiczną, która jest zgodna z zaleceniami PZH; maglowanie wymagane jest w przypadku bielizny pościelowej, podkładów i ręczników, a prasowanie w przypadku bielizny fasonowej, chyba że inaczej wynika z zaleceń producenta.
- Czyszczenie chemiczne – koce, materace, poduszki.
8. Zastosowanie profesjonalnych środków chemicznych piorących i dezynfekcyjnych w celu zapewnienia:
- prawidłowego poziomu czystości mikrobiologicznej
- poziomu bieli
- trwałości koloru
- inkrustacji tkanin
- wytrzymałości bielizny na rozciąganie
- odpowiednich walorów użytkowych
9. Transport:
- Odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.
- Musi odbywać się środkami transportu dostosowanymi do wykonywania przedmiotu zamówienia, zaakceptowanymi przez Państwową Stację Sanitarno Epidemiologiczną.
- Poprzez transport Zamawiający rozumie dojazd do siedziby Zamawiającego, załadunek, transport, wyładunek i złożenie w miejscu i w czasie wskazanym przez Zamawiającego.
- Transport powinien odbywać się z zachowaniem bariery higienicznej i innych stosownych procedur.
- Środki transportu brudnej i czystej bielizny winny być oddzielne lub posiadać szczelną i podzieloną komorę załadunkową tak, aby bielizna czysta nie miała możliwości jakiegokolwiek kontaktu z bielizną brudną.
- Koszty transportu muszą być wliczone w cenę 1 kg prania.
- Osoba dostarczająca bieliznę obowiązana jest posiadać prawidłowy ubiór – fartuch ochronny i rękawice ochronne.

10. Wymagania stawiane Wykonawcy :
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia jeden raz na kwartał badań mikrobiologicznych wykonanych w pralni Wykonawcy potwierdzonych przez Stację Sanitarno -Epidemiologiczną, dokumentujących skuteczność prania i dezynfekcji. Zamawiający ponadto zastrzega sobie prawo wykonania własnych wymazów czystościowych w chwili dostarczenia bielizny do magazynu Zamawiającego w obecności pracownika Wykonawcy.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia potwierdzenia wykonania dezynfekcji samochodu służącego do przewozu bielizny i odzieży szpitalnej.
- Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność prawną i materialną za wykonanie usługi pralniczej w zakresie jakości i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli (Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, PIP, BHP oraz pracowników epidemiologicznych Zamawiającego).
- Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
- Wymagania organizacyjne: Opisano w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ
- Wymagania dot. Gwarancji: Opisano w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ
11. Reklamacje
- Zamawiającemu przysługuje prawo do reklamacji w przypadku nieprawidłowego wykonania usługi
(nieodpłatnie).
- Zamawiający w trakcie każdorazowego przyjmowania wypranego asortymentu dokona oceny jakościowej wykonanej usługi. W przypadku stwierdzenia uchybień do jakości świadczonej usługi pralniczej (np. rzeczy wróciły brudne lub nie uprasowane) Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego bezpłatnego wykonania usługi;
- Wykonawcę obciąża ryzyko utraty bądź zniszczenia przekazanej do prania bielizny i odzieży ochronnej, tak pod względem ilościowym jak i jakościowym, z wyjątkiem przypadku, gdy zniszczenie nastąpiło z powodu zwykłego zużycia przekazanych Wykonawcy rzeczy.
- Wszystkie braki ilościowe, bądź uszkodzenia mechaniczne i chemiczne winny być przez Zamawiającego zgłaszane w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia uszkodzenia.
- Reklamacja powinna być złożona na piśmie, pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń.
- Do czasu wyjaśnienia reklamacji Wykonawca nie może obciążyć Zamawiającego wynagrodzeniem za usługę będącą przedmiotem reklamacji.
- W razie powtarzających się reklamacji Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
12. Czynności kontrolne :
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez wizytę w pralni Wykonawcy przed podpisaniem umowy.
- kontroli procesu prania, transportu oraz prawidłowości funkcjonowania pralni zgodnie z umową, w tym kontroli dokumentów zakupu środków piorących i dezynfekcyjnych.
- wglądu do protokołu kontroli przeprowadzonych przez nadzór sanitarno –epidemiologiczny.
- wglądu do aktualnych kart charakterystyki środków piorących i dezynfekcyjnych.
13. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.) Wymóg
nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim będą
wykonywać osobiście usługi na rzecz Wykonawcy.Wymagania w zakresie zatrudnienia opisano szczegółowo w pkt. 4.13 SIWZ
14 Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
15 Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom Ww. informacje należy określić w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
15.1.Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
15.2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia.
15.3. Zawarcie umowy z podwykonawcą będzie wymagało wypełnienia obowiązków określonych w art. 143b ustawy pzp oraz art. 6471 Kodeksu cywilnego. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń albo sprzeciwu, a także terminy na zgłoszenie zastrzeżeń albo sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
15.4 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 10:00


» Location

ul. Poznańska 109
Międzyrzecz 66-300
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Laundry washing and dry-cleaning

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
ul. Poznańska 109
Międzyrzecz 66-300
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in