Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości dla KOWR OT w Opolu zlecanych sukcesywnie do dnia 31 grudnia 2020 r. z prawem opcji na terenie powiatów: KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI, PRUDNICKI, KRAPKOWICKI, GŁUBCZYCKI (REJON 2OP),

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości dla KOWR OT w Opolu zlecanych sukcesywnie do dnia 31 grudnia 2020 r. z prawem opcji na terenie powiatów: KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI, PRUDNICKI, KRAPKOWICKI, GŁUBCZYCKI (REJON 2OP),
1) Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie wyceny zwanej dalej wycenę pierwotną oraz opcję jej ponownego wykonania. Opcję ponownego wykonania wyceny należy rozumieć jako prawo Zamawiającego, ale nie obowiązek, do zlecenia ponownego wykonania wyceny/operatu szacunkowego. Maksymalna wartość prawa opcji stanowi 35% wartości łącznej ceny dot. wyceny pierwotnych.
2) Wykonawca wykona wycenę pierwotną oraz gwarantuje Zamawiającemu jej ponowne wykonanie, zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 4) i 5).
3) Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek roszczenia ani odszkodowania z tego tytułu.
4) W przypadku kiedy operat szacunkowy, wg oceny Zamawiającego, będzie wymagał potwierdzenia aktualności w trybie art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami i § 58 rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, bądź sporządzenia ponownego operatu, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania analizy rynku nieruchomości i sprawdzenia istotnych czynników mających wpływ na określenie wartości.
5) Po przeprowadzeniu analizy o której mowa powyżej Wykonawca sporządza
a) klauzulę o aktualności, za którą przysługiwać będzie wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości 10% wynagrodzenia brutto otrzymanego za pierwotny operat
bądź
b) nowy operat szacunkowy, z nową datą, z uwzględnieniem zmian wynikających z analizy, o której mowa w pkt 4), za który przysługiwać będzie wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości 35% wynagrodzenia brutto otrzymanego za pierwotny operat.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 09:45


» Location

1-go Maja 6
Opole 45-068
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
1-go Maja 6
Opole 45-068
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in