„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Tychowo”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Tychowo (działka ewid. nr 583/10, 583/12obręb 0042 Tychowo) w formule „zaprojektuj i wybuduj” (w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy). Przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu, budowie i wyposażeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na terenie którego zbierane i magazynowane będą odpady komunalne, dostarczone przez mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, uzyskania wszelkich niezbędnych zgód,wybudowania i wyposażenia punktu zgodnie z PFU, które stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, uwzględniając planowany cel i funkcję inwestycji, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, biorąc pod uwagę niekorzystne warunki gruntowo-wodne i ewentualną konieczność wymiany gruntu lub inne stosowne rozwiązania techniczne.Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, a także wyposażyć punkt we wszystkie niezbędne kontenery, pojemniki, narzędzia, oznakowanie poziome i pionowe oraz obiekty budowlane

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.03.2020 | 10:00


» Location

BOBOLICKA 17
Tychowo 78-220
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

GMINA TYCHOWO
BOBOLICKA 17
Tychowo 78-220
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in