Remonty cząstkowe chodników na terenie Miasta Zielonka oraz przebudowa progów zwalniających i płytowych na progi wyspowe

» Notice description

Przedmiotem umowy są remonty cząstkowe chodników na terenie Miasta Zielonka oraz przebudowa progów zwalniających listowych i płytowych na progi wyspowe.
1. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia jest określony w:
1) przedmiarze robót,
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
2. Prace zostaną rozliczone na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Rozliczenie będzie następowało w odniesieniu do każdego obiektu po jego bezusterkowym odbiorze, potwierdzonym obustronnie podpisanym protokołem odbioru.
2. Warunki wykonania pracy i obowiązki Wykonawcy:
1) Powierzenie kierownictwa nad prowadzonymi pracami, będącymi przedmiotem niniejszej umowy osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac i wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2) Zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, w tym ustawienia i utrzymanie we właściwym stanie technicznym: ogrodzenia, barierek, znaków ostrzegawczych, zgodnie z czasową organizacją ruchu oraz zgodnie z przepisami bhp i ruchu drogowego.
3) Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg dojazdowych, nawierzchni chodników i instalacji;
4) Przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
5) Prowadzenie robót w sposób nie powodujący znacznych utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu ruchu drogowego.
6) Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wykonaniem robót będących przedmiotem SIWZ i umowy będą kierowane do Wykonawcy w celu ich załatwienia.
7) Wykonawca ponosi odpowiedzialności za uzbrojenie znajdujące się na terenie budowy. Wszelkie uszkodzenia i awarie powstałe podczas lub w związku z prowadzeniem prac, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zabezpieczyć i naprawić na własny koszt.
8) Wykonawca w czasie realizacji usługi będzie utrzymywał teren wykonywania prac w stanie umożliwiającym przejazd, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze oraz usuwał niezbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
9) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu szkód i strat związanych i wynikłych z realizacji przedmiotu umowy.
10) Wykonawca ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń, wyposażenia znajdującego się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy; (wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy).
2. Stosownie do treści art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych
i operatorów sprzętu budowlanego, skierowanych do realizacji tego zamówienia wg wymagań określonych w § 11 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 10:00


» Location

ul. Lipowa 5
Zielonka 05-220
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Miasta Zielonka
ul. Lipowa 5
Zielonka 05-220
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in