Wykonanie nadzoru autorskiego dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - powtórka

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Rybniku.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (pakiety), szczegółowo opisanych
w Załączniku nr 1 do SIWZ (Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym dalej OPZ):
- Pakiet 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy części pomieszczeń parteru Pawilonu nr I z dostosowaniem do obowiązujących przepisów (Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu),
- Pakiet 2 - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego modernizacji pomieszczeń Pawilonu nr XVII z przeznaczeniem na pomieszczenia Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej.

3. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:
1) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z:
a) szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
b) informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
c) kosztorysami inwestorskimi i zbiorczymi zestawieniami kosztów,
d) przedmiarami robót,
e) wykonaniem inwentaryzacji budowlanej na obiekcie (archiwalne inwentaryzacje są dostępne
w siedzibie Zamawiającego),
f) opracowaniem informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („BIOZ”);

2) uzyskanie map do celów projektowych - jeśli jest wymagane dla danego pakietu;
3) uzgodnienia projektu z wymaganymi rzeczoznawcami (ds. p.poż., ds. sanitarno - higienicznych)
oraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
4) uzyskanie decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach
o pozwoleniu na wykonanie właściwych prac - jeśli jest wymagane;
5) uzyskanie pozwolenia na budowę - jeśli jest wymagane.
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w Projektach umowy stanowiących Załączniki nr: 10 i 11 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 09:30


» Location

ul. Gliwicka 33
Rybnik 44-201
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ul. Gliwicka 33
Rybnik 44-201
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in