Wiertarko wkrętarka Bosch GSR 18-2-LI Plus + akumulator Bosch + uchwyt

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Termin wykonania dostawy (max 3 dni wypełnia wykonawca)
Oświadczenie wykonawcy (Zapłata następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury. Numer rachunku bankowego ……………………………………… (znajduje się w wykazie podmiotów o których mowa w art. 96b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług), proszę o podanie rachunku bankowego )
Oświadczenie wykonawcy (Wykonawca będzie / nie będzie wysyłał ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne związane z realizacją zamówień publicznych
do zamawiającego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy (zgodnie z USTAWĄ
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym), proszę potwierdzić: "będzie"/ nie będzie"
)
Oświadczenie wykonawcy (Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu wykonania niniejszego zamówieni,proszę potwierdzić.)
Oświadczenie wykonawcy (Złożenie przez nas zamówienia (w wyniku przyjęcia oferty Wykonawcy) jest równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia opóźnienia w terminie dostawy w stosunku do terminu określonego w ofercie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega, że natychmiast będzie odstępował od umowy i kierował zamówienie do następnego oferenta,proszę potwierdzić.
)
Mechanizm podzielonej płatności (Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o. o. informuje, że do rozliczeń stosowany będzie mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).)
Termin płatności (30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury )
Dostawa (Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić.)

Opis i specyfikacja:

W imieniu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na dostawę Wiertarko wkrętarki Bosch GSR 18-2-LI Plus + akumulator Bosch + uchwyt
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań:Dodatkowych informacji
udziela Joanna Brzozowska 957 287
839,Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.02.2020 | 09:00


» Location» Category assortment

  • Other

» Buyer data

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Other category published on OnePlace in last 10 days.