Skład, druk i dostawa Biuletynu Miasta Zgorzelec

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest skład graficzny oraz druk i dostawa biuletynu informacyjnego Miasta Zgorzelec pt. „ZGORZELEC.EU. Miejski Biuletyn Informacyjny”, o szacunkowej ilości 12 wydań (12 wydań x 13 000 egzemplarzy, tj. 156 000 egzemplarzy łącznie) Przedmiotowy biuletyn informacyjny posiada numer ISSN 2451-2117.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje realizację usługi polegającej na wykonaniu składu graficznego, druku oraz dostawie biuletynu informacyjnego Miasta Zgorzelec pt. „ZGORZELEC.EU. Miejski Biuletyn Informacyjny”. Biuletyn wydawany będzie jeden raz w miesiącu w nakładzie 13 tysięcy egzemplarzy, w okresie od maja 2020 r. do czerwca 2021 r., z uwzględnieniem 2 wydań dwumiesięcznych obejmujących miesiące lipiec i sierpień 2020 r. oraz grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. (szacunkowa ilość 12 wydań).

3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ.

4. Podwykonawstwo:
1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców - zgodnie z treścią Formularza Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
2) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ.
5. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę - osób, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności polegające na wykonaniu składu i druku biuletynu informacyjnego.
2) Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące ww. czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności.
3) W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie (własne lub podwykonawcy), zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby.
4) Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 10:00


» Location

ul. Domańskiego 7
Zgorzelec 59-900
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Printing services

» Buyer data

Gmina Miejska Zgorzelec
ul. Domańskiego 7
Zgorzelec 59-900
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in