„Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie” -zakup i dostawa sprzętu rolniczego, ICT oraz wyposażenia pracowni językowej

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu rolniczego do wyposażenia warsztatów , sprzętu ICT i wyposażenia pracowni językowej dla szkoły w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 3 Kompetencje i kwalifikacje, Działania:3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności gospodarki podlaskiej

2. Zakres rzeczowy:
I część zamówienia: zakup i dostawa sprzętu rolniczego dla Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakresie części I został określony w załączniku numer 7 lit . A do niniejszej SIWZ.
II część zamówienia:
Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy sprzętu ICT dla Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części II znajduje się w zał. numer 7 lit. B do niniejszej SIWZ.
III część zamówienia:
Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy wyposażenia pracowni językowej dla Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części III znajduje się w zał. numer 7 lit. C do niniejszej SIWZ.

3. Wymagania podstawowe:
a) Zamawiający wymaga, aby wszystkie sprzęty rolnicze, ICT oraz wyposażenie pracowni były fabrycznie nowe, wolne od wad. Wszystkie dostarczone towary - w zakresie każdej z części muszą posiadać aktualne i odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.- dot. części I , II, III zamówienia.
b) W przypadku stwierdzenia, że dostarczone przedmioty/sprzęt są uszkodzone, bądź nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na inne właściwe na własny koszt.
c) Wykonawca zobligowany jest w ramach dostawy do transportu, wniesienia(dotyczy części I zamówienia), transportu, wniesienia, zamontowania, uruchomienia, skonfigurowania zamówionego sprzętu (dotyczy części II i III zamówienia).
d) Wykonawca zobligowany jest do zrealizowania dostaw w ramach ww. zamówienia (dot. części I , II, III) wraz z instrukcją w jęz. polskim
e) Równoważne rozwiązania techniczne.
- W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
- W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
- Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że dostawy które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
- Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
- Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy
f) Gwarancja:
-Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt 24 miesięcznej gwarancji, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego- dotyczy części I zamówienia.
-36 miesięcznej gwarancji w przypadku części II zamówienia, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
-60 miesięcznej gwarancji w przypadku części III zamówienia, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
g) Miejsce dostawy poszczególnych elementów przedmiotu umowy: Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie im. Szkół Podchorąży Rezerwy w Zambrowie

h) Dostawa może być realizowana jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od. 8-15. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy.
i) Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał od wykonawcy (dot. części I, II,III zamówienia) szczegółowego wyliczenia poszczególnych pozycji, które wchodzą w skład zamówienia.
4.1 Zamawiający żąda zastosowania stawki VAT 0 % w przypadku wyceny: monitorów i jednostek centralnych(komputerów stacjonarnych).
Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tj. Dz. U. 2018 poz. 2174 do dostaw sprzętu komputerowego (jednostek centralnych komputerów, serwerów, monitorów, zestawów komputerów stacjonarnych, drukarek, skanerów, urządzeń komputerowych do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących), urządzeń do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy) dla placówek oświatowych stosuje się stawkę podatku w wysokości 0%, pod warunkiem posiadania przez dokonującego dostawy stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przekazania kopii dokumentów, tj. powyższego potwierdzonego zamówienia, do właściwego urzędu skarbowego. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego stosowny dokument po podpisaniu umowy – zał. nr 8, który będzie informował, iż dostarczany sprzęt kierowany jest do placówek oświatowych .

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 10:00


» Location

al. Wojska Polskiego 29
Zambrów 18-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Agricultural, horticultural and livestock breeding equipment

» Buyer data

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie
al. Wojska Polskiego 29
Zambrów 18-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in